A all cŵn yfed dŵr cnau coco? Gwybod popeth!

A all cŵn yfed dŵr cnau coco? Gwybod popeth!
William Santos

Rydym yn gwybod manteision dŵr mwynol i’n corff. Dyma'r prif hylif y dylem ei lyncu. Ar gyfer cŵn, nid oes angen amrywio'r mathau o gymeriant hylif yn y diet, ond mae rhai tiwtoriaid yn meddwl tybed a all y ci yfed dŵr cnau coco.

I ddarganfod hyn a chwilfrydedd eraill am ddiet ffrindiau o bedwar. pawennau, fe wnaethom baratoi cynnwys pwysig iawn am hydradiad anifeiliaid anwes. Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod a all cŵn yfed dŵr cnau coco.

Wedi’r cyfan, a all cŵn yfed dŵr cnau coco?

Ie, gall eich ffrind ei yfed dŵr cnau coco, ond mae'n bwysig gwybod mai dim ond mewn achosion arbennig y gall hyn ddigwydd. Ni fydd rhoi dŵr cnau coco i'r ci yn niweidio iechyd eich anifail anwes. Fodd bynnag, ni ddylai ddisodli dŵr mwynol fel math arferol o hydradu.

Gweld hefyd: Beth na all bochdew ei fwyta?

Un o'r prif resymau pam na ddylech bob amser roi'r hylif hwn i'ch anifail yw nad yw dŵr cnau coco yn wahanol i ddŵr pur. di-calorïau, ac felly gall chwarae rhan allweddol yn y cynnydd pwysau yr anifail.

Mae'r hylif hwn hefyd yn gyfoethog iawn o faetholion, a dyna pam y gall gormodedd o ddŵr cnau coco achosi anghydbwysedd mwynau yng nghorff y ci. Mae'n gyfoethog mewn potasiwm ac, os caiff ei lyncu'n ormodol, gall achosi gastroenteritis a newidiadau yng ngweithrediad y myocardiwm.

Pa ragofalon i'w cymryd pancynnig dŵr cnau coco i'r anifail anwes?

Mae'n bwysig cofio y gall y ci yfed dŵr cnau coco, ond ni ddylech roi'r ddiod hon nac unrhyw fwyd arall heb siarad yn gyntaf â'r milfeddyg dibynadwy , oherwydd gall ddweud wrthych y symiau delfrydol ar gyfer eich ci.

Ond mae'n iawn rhoi rhywfaint o'ch dŵr cnau coco i'ch ci. Cyn belled â'i fod yn ffres a'ch bod yn ei roi mewn cynhwysydd glân, ond cofiwch: mewn symiau bach.

Gweld hefyd: Ymlusgiaid morol: darganfyddwch y prif fathau!

Mae dŵr cnau coco yn ddiod darfodus iawn, felly mae angen ei amlyncu ar unwaith; os na, dylid ei waredu ar unwaith.

Mae llawer o diwtoriaid hefyd yn meddwl tybed a all cŵn yfed dŵr cnau coco pan fydd ganddynt ddolur rhydd. Y ddelfryd yw peidio â chynnig unrhyw fwyd er mwyn datrys problemau iechyd.

Mae'n hanfodol eich bod yn chwilio am filfeddyg. Dim ond ef all roi'r presgripsiwn ar ôl gwneud asesiad o gyflwr penodol yr anifail anwes, yn enwedig mewn achosion o ddolur rhydd. Mae hwn yn symptom cyffredin o nifer o glefydau a all amrywio o ddiffyg traul ysgafn i broblemau difrifol, fel distemper cwn.

Os oes gan eich ci ddolur rhydd parhaus, mae'n hollbwysig eich bod yn mynd ag ef i ymgynghoriad i ddarganfod achos y broblem a cheisio triniaeth ddigonol cyn gynted â phosibl.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.