A all fy nghi fwyta ciwcymbr? cael gwybod nawr

A all fy nghi fwyta ciwcymbr? cael gwybod nawr
William Santos

Mae bwyd ci yn bwysig i sicrhau diet cytbwys, fodd bynnag, gall arallgyfeirio eich diet ddod â manteision i'ch anifail anwes hefyd. Felly, i'r rhai sy'n hoffi llysiau, mae rhai amheuon yn codi, megis y cwestiwn enwog: “ A all fy nghi fwyta ciwcymbr? ”.

Ffrwythau sy'n deillio o lysiau, ciwcymbr Mae'n bresennol iawn mewn bwyd dynol , gan ei fod yn faethlon, yn adfywiol, yn gyfoethog mewn dŵr ac yn cynnwys ychydig o galorïau. Fodd bynnag, a all ein ffrindiau cŵn hefyd elwa o'r llysieuyn hwn? Neu a yw'r bwyd hwn yn ddrwg i'n hanifeiliaid anwes.

Felly, i ddarganfod yr ateb i'r cwestiwn hwn a chael awgrymiadau ar ddeiet iach i'ch ci , parhewch i ddarllen yr erthygl isod a chymerwch ofal da o'ch anifail anwes bob amser. Mwynhewch!

A all fy nghi fwyta ciwcymbr?

Ie, gallwch chi roi ciwcymbr i'ch ci . Oherwydd, yn ôl Cymdeithas America er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (ASPCA), mae ciwcymbr yn un o’r bwydydd nad yw’n wenwynig i gŵn.

Gweld hefyd: Lili Gwynt: Popeth sydd angen i chi ei wybod

Fodd bynnag, rhaid cynnig ciwcymbr fel a ategu . Wel, rhaid i waelod diet y ci fod o darddiad anifail . Yn y modd hwn, gellir cynnig ffrwythau a llysiau fel byrbrydau, heb fod yn fwy na 10% o gyfanswm diet yr anifail anwes.

Fel unrhyw fwyd arall, os caiff ei fwyta dros , gall ciwcymbr.achosi problemau gastroberfeddol fel nwy a dolur rhydd. Felly, byddwch yn ymwybodol o faint mae eich anifail anwes yn ei fwyta.

Hefyd, ni all pob ci hoffi ciwcymbrau, ac mae hyn yn rhywbeth naturiol. Yn union fel ni, mae gan bob ci bach ei dewis ar gyfer rhai mathau o fwyd, ar draul eraill.

Felly, er bod y ci’n gallu bwyta ciwcymbr, gwnewch yn siŵr ei fod yn ei hoffi.

Sut i roi ciwcymbr i’r ci?

Os yw'ch anifail anwes yn mwynhau llysiau fel ciwcymbr, dyma rai awgrymiadau i'w cynnwys yn y diet heb beri unrhyw risg i'r anifail anwes:

  • Cynigiwch giwcymbr yn ei bob amser fersiwn naturiol , heb sawsiau nac unrhyw sesnin arall, gan fod y rhain yn ddrwg i'r anifail anwes;
  • Golchwch y llysieuyn yn dda a'i dorri yn ddarnau y gall y ci ei dreulio. Gall rhai cŵn fwyta ciwcymbr heb ei blicio, ond os oes gennych amheuon a fydd eich anifail anwes yn gallu ei fwyta, mae'n well ei dynnu i osgoi gagio ;
  • Gallwch hefyd dorri'r ciwcymbr yn ddarnau hyd yn oed yn llai i gymysgu gyda'r bwyd, gan ddod â lleithder i bryd yr anifail anwes;
  • Gall cŵn fwyta ciwcymbrau buarth a Japaneaidd. Gan fod y ddau fath yn fyrbrydau delfrydol ar gyfer eich ffrind cwn.

Manteision ciwcymbr ar gyfer iechyd cwn

Mae'r Ciwcymbr yn un o y llysiau mwyaf adfywiol o herwydd eidigon o ddŵr y tu mewn. Felly, ar ddiwrnodau poeth, mae'n opsiwn ardderchog ar gyfer hydradiad i'ch anifail anwes.

Gan gyfuno hydradiad â'r ffaith bod ciwcymbr yn isel mewn calorïau , mae'n ei wneud yn byrbryd manteisiol iawn ar gyfer cŵn sydd angen colli pwysau.

Mae'r llysieuyn hwn hefyd yn gyfoethog mewn ffibrau , sy'n helpu i weithrediad berfeddol. Mae'r swm mawr o potasiwm a magnesiwm mewn ciwcymbr yn dod â manteision i'r system nerfol, yn cynorthwyo cydbwysedd asid-bas y corff ac yn rheoleiddio swyddogaethau metabolaidd y corff.

Gweld hefyd: Reis ci: a yw'n cymryd lle bwyd ci?

Diwethaf ond nid lleiaf, mae ciwcymbr yn cynnwys sylweddau gwrthocsidiol a gwrthlidiol , sydd â swyddogaethau ataliol yn erbyn rhai mathau o afiechydon.

Nawr eich bod yn gwybod y gall eich ci fwyta ciwcymbr a'r manteision y gall y llysieuyn hwn eu cynnig, beth am ddod i wybod am fwydydd eraill a all gadw'ch anifail anwes yn iach? Edrychwch ar y pyst isod!

  • A all cŵn fwyta mefus? Darganfod
  • A yw cŵn yn gallu bwyta grawnwin?
  • A yw cŵn yn gallu bwyta wyau? Darganfyddwch!
  • Ffrwythau na all cŵn eu bwyta: beth ydyn nhw?
  • Beth yw'r protein gorau ar gyfer cŵn?
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.