A oes anifeiliaid â syndrom Down?

A oes anifeiliaid â syndrom Down?
William Santos
A oes gan anifeiliaid newid yng nghromosom 21?

A oes anifeiliaid â syndrom Down? Rydyn ni'n gwybod am rai afiechydon sy'n gyffredin mewn pobl ac sy'n gallu effeithio ar anifeiliaid hefyd. Fodd bynnag, a oes yna hefyd rywogaethau yn y deyrnas anifeiliaid y gellir eu geni â'r cyflwr hwn? Gawn ni weld!

Beth yw syndrom Down?

Yn gyntaf mae'n bwysig deall beth yw syndrom Down a sut mae'n cael ei achosi. Gweler: mae'r syndrom hwn yn digwydd trwy anhwylder genetig a achosir gan gellraniad gwahanol yn ystod y cyfnod embryonig.

Yn achos ni fel bodau dynol, mae'r treiglad hwn yn digwydd pan fydd cromosom 21, yn lle cael ei ddyblygu, yn cael ei dreblu . Am y rheswm hwn, gellir adnabod syndrom Down hefyd fel trisomedd 21.

Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r newid yn achosi rhai nodweddion penodol iawn yn y corff dynol, yn gorfforol yn bennaf. Mewn gwybyddiaeth mae hefyd yn bosibl nodi rhai addasiadau mewn pobl â syndrom Down.

Ond beth am anifeiliaid â syndrom Down?

Iawn, efallai yr hoffech chi wybod yn uniongyrchol am syndrom Down mewn anifeiliaid. Yn yr achos hwn, yr ateb yw na .

Gweld hefyd: Bwyd cŵn bach cŵn: beth yw'r swm cywir?

Chi'n gweld, mae gan anifeiliaid gyfansoddiad genetig hynod wahanol i fodau dynol . Mewn rhai achosion, fel cathod, nid oes gan felines 20 pâr ocromosomau yn eu celloedd ac, felly, mae'n amhosibl addasu cromosom 21, lle mae syndrom Down yn digwydd.

Yn y modd hwn, mae'n bosibl nodi bod syndrom Down yn glefyd dynol yn unig .

Yna mae anifeiliaid wedi'u heithrio rhag newidiadau mewn ffurfiannau genetig?

Yn anffodus, nid y naill na'r llall. Gall anifeiliaid hefyd ddioddef o gefndir genetig gwahanol a gall hyn achosi rhai syndromau eraill. Mae'n bwysig ystyried, fodd bynnag, bod y dilyniant o gromosomau yn unigryw ar gyfer pob rhywogaeth.

Nid oes gan y rhan fwyaf o anifeiliaid 21 cromosom

Newidiadau genetig mewn anifeiliaid

Fel y gwelir, er nad oes unrhyw anifeiliaid â syndrom Down, gall rhai newidiadau genetig ymdebygu i'r clefyd , yn bennaf mewn cŵn a chathod. Er enghraifft:

  • Syndrom X Triphlyg: mae'n digwydd oherwydd methiant mewn cellraniad sydd hefyd yn hyrwyddo treblu'r cromosom X, sy'n gyfrifol am rywioldeb. Mae'r newid hwn yn darparu cylchoedd atgenhedlu afreolaidd a dannedd ansafonol;
  • Syndrom Klinefelter: wedi'i anelu at gŵn gwrywaidd yn unig. Mae'r syndrom yn hyrwyddo esgyrn ehangach a chyflyrau rhywiol sydd wedi'u datblygu'n wael - a all achosi anffrwythlondeb;
  • Syndrom Turner: mae hefyd yn peryglu cyflyrau rhywiol. Mae'r syndrom hwn, sy'n fwy cyffredin mewn menywod, yn peryglu'rtwf y genitalia yn ogystal â'i ddatblygiad, hefyd yn achosi anffrwythlondeb.

Beth i’w wneud wrth sylwi ar wahaniaeth yn y ci bach?

Wrth sylwi fod y ci bach a gyrhaeddodd y byd ychydig yn wahanol i’r lleill, y peth gorau i'w wneud yw chwilio am filfeddyg . Wedi'r cyfan, mae'n barod i gynnal cyfres o arholiadau i ddeall beth yw'r achosion sy'n gwneud yr anifail anwes hwnnw'n fwy arbennig.

Yn ogystal, bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gwybod sut i ddangos i chi beth yw gofal ei angen ar gyfer yr anifail anwes hwn ac a oes unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol ar gyfer ei ddatblygiad.

Mae hunan-feddyginiaeth, fel hunan-ddiagnosis, yn weithred beryglus iawn , hyd yn oed pan gaiff ei gario allan gyda bwriadau da. Gallant gyfrannu at waethygu cyflwr yr anifail, gan arwain at afiechydon mwy difrifol fyth.

Gweld hefyd: Cyfarfod â'r prif anifeiliaid â'r llythyren Y

Fel y post hwn? Darllenwch fwy am y pwnc ar ein blog:

  • Trisulfin: yn y frwydr yn erbyn heintiau bacteriol mewn cŵn a chathod
  • A yw'n werth cael cynllun iechyd anifeiliaid anwes?
  • Gofal cŵn: 10 awgrym iechyd ar gyfer eich anifail anwes
  • Llyngyr y galon: beth yw llyngyr cwn a sut i'w atal
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.