Allwch chi roi ibuprofen i gi? Dewch o hyd iddo!

Allwch chi roi ibuprofen i gi? Dewch o hyd iddo!
William Santos

Fel arfer, pan fydd gennym dwymyn a phoen, rydym yn troi at feddyginiaeth fel Ibuprofen i frwydro yn erbyn y symptomau hyn. Ond os yw'ch anifail anwes hefyd yn dangos yr arwyddion hyn, a all roi ibuprofen i gŵn?

Gweld hefyd: Bugail Cawcasws: cwrdd â'r ci mawr ei faint

Yn gyffredinol, ni argymhellir cynnig meddyginiaethau a gynhyrchwyd ar gyfer bodau dynol i gŵn a chathod heb ddilysu milfeddyg. Fodd bynnag, nid yw'r pwnc hwn yn gyfyngedig i'r ateb cryno hwn. Felly, yn y cynnwys hwn, byddwn yn esbonio'n fanylach a all cŵn gymryd ibuprofen. Gwiriwch!

Allwch chi roi ibuprofen i'ch ci?

Na, Mae Ibuprofen yn gyffur gwenwynig ar gyfer cŵn . Hyd yn oed os oes rhestr o feddyginiaethau ar gyfer bodau dynol y dylid eu gwahardd yn llwyr ar gyfer anifeiliaid anwes, mae'r gwrthlidiol hwn ar frig y safle.

Mae llawer o bwyntiau y gallwn eu hamlygu o ran gofal anifeiliaid anwes . Er enghraifft, o newid porthiant i ddefnyddio affeithiwr, mae angen iddo fynd trwy gyfres o ddadansoddiadau ac, yn ddelfrydol, cymeradwyaeth gan weithiwr proffesiynol.

Felly, gall defnyddio meddyginiaeth amhriodol na nodir ar gyfer anifeiliaid gynhyrchu cyfres o gymhlethdodau a sgîl-effeithiau, yn achos Ibuprofen , gan achosi meddwdod.

Gweld hefyd: Pysgod Betta sâl, dysgwch sut i adnabod a thrin y broblem

Mae ibuprofen, fel paracetamol, yn gyffur gwrthlidiol ansteroidal (NSAID) i frwydro yn erbyn symptomau fel poen a thwymyn mewn pobl.Mae'n gynhwysyn gweithredol sy'n gweithredu yn erbyn llid ac yn cymryd hyd at 30 munud i weithredu, gan bara rhwng pedair a chwe awr, yn dibynnu ar yr achos a'r dwyster.

Ibuprofen ar gyfer cŵn: oherwydd a yw risg?

Mae llawer o bobl - hyd yn oed oherwydd bod ibuprofen yn feddyginiaeth a brynir heb bresgripsiwn - yn credu ei fod yn feddyginiaeth ddiniwed ac y gall fod yr ateb mwyaf ymarferol ar gyfer cŵn â thwymyn a phoen, ond nid yw'n debyg hynny.

Mae hyn yn arferiad cyffredin ymhlith bodau dynol. Fodd bynnag, mae gwneud yr un peth â chŵn yn hynod niweidiol, a gall hyd yn oed arwain yr anifail i farwolaeth, hyd yn oed mewn dosau bach. Mae'r risg yn codi oherwydd nad oes gan gŵn yr ensymau sydd eu hangen i fetaboli ibuprofen a dileu'r feddyginiaeth.

Cyffur gwrthlidiol ansteroidal (NSAID) yw ibuprofen i frwydro yn erbyn arwyddion o boen a thwymyn mewn pobl, nad yw wedi'i nodi ar gyfer cŵn.

Mewn geiriau eraill, ni all roi ibuprofen ar gyfer cŵn. , gan nad yw'r feddyginiaeth yn dilyn y broses naturiol - sy'n deillio o'i ddadelfennu - mae'n cronni yn organeb yr anifail yn y pen draw. Mae'n bwysig pwysleisio, pan fydd cŵn yn ei amlyncu, bod y feddyginiaeth wedi'i grynhoi yn yr arennau, gan achosi cyfres o broblemau yn eu swyddogaethau.

Ymhlith y clefydau hyn mae'r effeithiau erydol ar y mwcosa gastrig, sy'n cynhyrchu niweidiol cyflyrau, megis wlserau stumog a chwydu, gwaethygu ymhellachmwy o weithrediad yr arennau.

“Cymerodd fy nghi feddyginiaeth na allai”: beth i'w wneud?

Achosion gwenwyno a achosir gan gyffuriau, yn anffodus, maent yn fwy cyffredin nag y dylent ac yn digwydd yn aml mewn anifeiliaid domestig. Mae llawer o'r achosion hyn yn ymwneud â meddyginiaethau i'w defnyddio gan bobl, pan fydd y tiwtor yn rhoi'r rhain ar gam i anifeiliaid neu ddiffyg gofal wrth eu storio.

Bwytaodd fy nghi feddyginiaeth !”, wrth wynebu’r sefyllfa hon, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â milfeddyg. Nodwch y feddyginiaeth y mae'r anifail yn ei bwyta ac arsylwch a ddangosodd yr anifail anwes unrhyw symptomau meddwdod. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol i helpu yn y camau y mae angen i'r gweithiwr proffesiynol eu cymryd i helpu ei ffrind.

Meddyginiaethau ar gyfer cŵn

Gan wybod yr effeithiau hyn, rydych eisoes yn gwybod nad yw ibuprofen wedi'i nodi ar gyfer cŵn . Ond, os oes gan eich anifail anwes dwymyn a phoen, y peth cyntaf i'w wneud yw cysylltu â'r milfeddyg er mwyn iddo allu rhoi diagnosis, gan fod y symptomau hyn yn gyffredin ar gyfer sawl clefyd cwn.

Dim ond gweithiwr proffesiynol all argymell y clefyd. ateb delfrydol i ddiwallu anghenion eich ffrind. Yna, gellir argymell rhai meddyginiaethau ar gyfer cŵn, fel dipyrone ar gyfer cŵn , y gallwch ddod o hyd iddynt yn Cobasi.

Oes twymyn a phoen ar eich ci? edrych am amilfeddyg, dim ond y gweithiwr proffesiynol all ddilysu'r defnydd o feddyginiaeth.

Nawr rydych chi'n gwybod bod ibuprofen yn ddrwg i gŵn. Mae yna nifer o feddyginiaethau a nodir yn achlysurol i ofalu am iechyd eich anifail anwes. Ymgynghorwch â'ch milfeddyg dibynadwy am ragor o wybodaeth ac i ddarganfod pa feddyginiaeth y gallwch ei rhoi i gi â phoen a thwymyn. Welai chi y tro nesaf!

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.