Allwch chi roi nimesulide i gi? A yw'n effeithlon? Deall

Allwch chi roi nimesulide i gi? A yw'n effeithlon? Deall
William Santos

Os ydych chi erioed wedi meddwl tybed a allwch chi roi Nimesulide i'ch ci , rydych chi'n sicr wedi bod mewn momentyn llawn tyndra gyda'ch anifail anwes, oedd angen gofal a sylw.

Felly , lawer gwaith mae'r perchennog yn wynebu anifail sâl, ac allan o anobaith, mae yn dewis unrhyw opsiwn y mae'n meddwl y bydd yn cael effaith, hyd yn oed heb wybod am sgîl-effeithiau posibl y feddyginiaeth a ddefnyddir.

Fodd bynnag, gwall yw hwn. Ni argymhellir byth hunan-feddyginiaethu'r ci heb gyngor meddygol.

Gweld hefyd: Crwban y glust goch: gwybod popeth am yr anifail hwn

Rydym yn gwybod y gall pob tiwtor ymddwyn fel hyn gan obeithio y bydd y broblem yn cael ei datrys yn fuan. Wedi'r cyfan, does neb eisiau gweld eu hanifail anwes yn sâl, iawn? Ond gall yr agwedd hon achosi effaith wrthdro a gwaethygu sefyllfa eich anifail anwes.

Felly, cyn penderfynu a all eich ci gymryd Nimesulide, chwiliwch am filfeddyg. Am y tro, parhewch i ddarllen i ddeall y pwnc!

Ar gyfer beth mae Nimesulide yn cael ei ddefnyddio?

Mae Nimesulide yn feddyginiaeth gwrthlidiol, sy'n cynnwys analgig gweithredol a antipyretig. Mae yn gwasanaethu i reoli rhai poenau mwynach, ymladd llid a lleihau twymyn .

Mae'n feddyginiaeth ansteroidal, felly mae ei weithred yn gymedrol. Nid yw'n cael ei ddefnyddio i wella llid, ond i leihau'r boen a achosir ganddo.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr a all cŵn gymryd Nimesulide oddi wrth bobl, darllenwch ein pwnc nesaf adarganfyddwch bopeth!

Wedi’r cyfan, allwch chi roi nimesulide i gŵn?

Yr ateb, yn ôl rhai milfeddygon, yw: mae’n dibynnu . Nid y cwestiwn yn union yw a ellir rhoi Nimesulide i gŵn, ond beth yw'r dos priodol ar eu cyfer.

Mae olion bod y cyffur yn arwain at >effeithiau cadarnhaol mewn cŵn . Fodd bynnag, rhaid i'r swm priodol ar eu cyfer mewn perthynas â'r dos a fwyteir gan bobl gael ei ostwng yn sylweddol. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn bod yn ymwybodol.

Gweld hefyd: Dysgwch bopeth am y ci ciwt Corgi

Felly, gall y ci gymryd Nimesulide, ond mae angen i'r dos gael ei ffracsiwn a'i bennu gan filfeddyg , a fydd yn nodi'r union swm.

Felly, mae rhai tiwtoriaid yn cael anawsterau wrth gyflawni'r gweithdrefnau ffracsiynu hyn. Yn yr achos hwn, ni argymhellir y feddyginiaeth ar gyfer eich ci, gan fod hyn yn atal niwed posibl i iechyd yr anifail anwes.

Canlyniadau rhoi meddyginiaeth ddynol i gŵn

Un o’r rhesymau mwyaf pam mae pobl yn gofyn “Allwch chi roi Nimesulide i gŵn?” yw cost y sylwedd hwnnw. Fel arfer, mae cyffuriau gwrthlidiol i bobl yn rhatach nag i anifeiliaid .

Fodd bynnag, mae angen gwybod bod gan bob rhywogaeth metaboledd gwahanol . Mae yna achosion lle mae rhai yn addasu mwy nag eraill.

Er enghraifft, mae Paracetamol yn feddyginiaeth effeithiol iawn ar gyferbodau dynol. Mae cŵn, ar y llaw arall, yn agored iawn i'w sgîl-effeithiau , a all hyd yn oed arwain at farwolaeth yr anifail bach.

Moddion addas ar gyfer cŵn

Dyma rai enghreifftiau o gyffuriau gwrthlidiol delfrydol ar gyfer cŵn:

  • Maxicam : yn gyffur gwrthlidiol ansteroidal sy'n atal cyclooxygenase. Mae hyn yn arwain at fudd therapiwtig dwbl. Yn ogystal â'r camau gwrthlidiol, mae gan y cyffur effaith analgesig a gwrth-exudative sydd ag ychydig iawn o sgîl-effeithiau. Yn berthnasol i gŵn oedolion o fach i faint mawr.
  • Methylvet : gwrthlidiol, poenliniarol a gwrthimiwnedd. Argymhellir ar gyfer therapïau cronig ac mae'n lleihau ffurfiant histamin a achosir gan anaf i'r gell. Mae ganddo effaith antipyretig ar gyfer trawma, llawdriniaeth a phrosesau poenus yn gyffredinol. Mae ganddo amlder isel iawn o sgîl-effeithiau. Ar gyfer triniaeth mewn cŵn llawndwf o bob maint.
  • Flamvet : wedi'i nodi ar gyfer cŵn â phroblemau llidiol, yn lleddfu poen a llid mewn patholegau acíwt neu gronig. Mae'n rhoi mwy o amddiffyniad i'r llwybr gastroberfeddol a'r arennau. Mae'n gydnaws ag unrhyw frid ac oedran cŵn.

Gellir dod o hyd i'r meddyginiaethau hyn mewn siopau arbenigol ar gyfer anifeiliaid anwes, ynFodd bynnag, dim ond gyda gwybodaeth eich milfeddyg y dylech weinyddu. Gall benderfynu pa un yw'r feddyginiaeth ddelfrydol ar gyfer eich ci.

Pwysigrwydd monitro milfeddygol

Nawr eich bod yn gwybod a allwch chi roi Nimesulide i'ch ci, Mae'n bwysig gwybod pam y dylid ymgynghori â milfeddygon bob amser.

Yn ôl argymhellion y gweithwyr proffesiynol hyn, datblygir meddyginiaethau cŵn ar gyfer pob rhywogaeth, gan fod y ffordd y maent yn amsugno ac yn dileu'r sylwedd , gan gynnwys fitaminau a mwynau, yn berthnasol iawn.

>

Ymhellach, gall hyd yn oed y meddyginiaethau hyn sy'n addas ar gyfer cŵn gael sgîl-effeithiau sy'n peryglu arennau ac afu'r anifail anwes , felly mae'n hanfodol ymgynghori â milfeddyg.

Hoffi'r erthygl hon? Yma ar ein blog fe welwch bostiadau mwy addysgiadol am feddyginiaethau ar gyfer eich anifail anwes. Edrychwch ar bynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi:

  • Cŵn mewn poen: beth i'w wneud?
  • Sut i gael gwared â thwymyn cŵn
  • Pam mae bwydydd cŵn gwlyb iach?
  • A yw'n iach i gwn fwyta glaswellt?
  • Beth yw hernia hiatus mewn cŵn?
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.