Cyw iâr yn hedfan? Dysgwch fwy am yr aderyn hwn

Cyw iâr yn hedfan? Dysgwch fwy am yr aderyn hwn
William Santos

Y cyw iâr yw un o'r anifeiliaid dof mwyaf yn y byd. Am y rheswm hwn, mae'n dod i ben i fod yn rhywogaeth adar adnabyddus. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai chwilfrydedd am yr anifail hwn yn dal i ymddangos. Un cwestiwn a ofynnir, er enghraifft, yw a all ieir hedfan.

Os ydych chi hefyd wedi meddwl tybed a all ieir hedfan, dilynwch ein herthygl. Yn ogystal ag egluro'r amheuaeth hon, byddwn hefyd yn cyflwyno gwybodaeth arall i chi am yr aderyn hwn.

Ydy iâr yn gwybod sut i hedfan?

Nid yn unig y cyw iâr, ond hefyd gall y ceiliog hedfan . Mae hyn yn digwydd oherwydd nad oes gan ieir esgyrn niwmatig . Hynny yw, mae ei hesgyrn yn wag ac â phwysau nad yw'n caniatáu i ieir hedfan .

Rheswm arall sy'n atal yr aderyn hwn rhag hedfan yw ei cyhyr sydd wedi datblygu'n wael .

Ymhellach, anifail yw'r iâr nad oes angen iddo fyw yn y nefoedd . Gan ei fod yn bwydo ar hadau a phryfed , nid oes angen i'r aderyn hwn hedfan.

Er hyn, mae'n bosibl i ieir hedfan byr, ond heb gyrhaedd pellder mawr. Gyda hynny, gallwn hyd yn oed weld yr aderyn hwn yn tynnu ei draed oddi ar y ddaear, ond mae hynny am gyfnod byr.

Fodd bynnag, nid yw pob rhywogaeth yn gallu cyflawni'r swyddogaeth hon. Yn yr achos hwn, mae'r cyw iâr Angolan yn hedfan i ddianc rhag ysglyfaethwyr posibl a phan fydd yn teimlo mewn perygl.

Beth yw swyddogaeth adenydd yr iâr?

Ondfelly, os na all ieir hedfan fel adar, beth yw pwrpas eu hadenydd?

Wrth gwrs, mae adenydd ieir yn rhoi cydbwysedd i'r anifail . Mae ceiliogod a chywion hefyd yn defnyddio eu hadenydd ar gyfer y swyddogaeth hon.

Ar y llaw arall, hyd yn oed os nad yw'r cyw iâr yn hedfan, mae'n dal i fod yn anifail diddorol.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta tatws? Dysgwch yma

Pob brid o gyw iâr yn dodwy wyau o liwiau gwahanol . Am y rheswm hwn, mae'n bosibl dod o hyd i wyau gwyn, brown a thywyllach.

Os gofelir yn dda amdanynt, gall ieir fyw am hyd at 10 mlynedd . Yn ogystal, gall yr aderyn hwn dodwy 60 wy neu fwy y flwyddyn .

Dysgwch sut i ofalu am ieir

Rhag ofn mae gennych ddiddordeb mewn magu'r aderyn hwn, mae'n bwysig gwybod rhywfaint o ofal am yr iâr.

Gweld hefyd: Giant Tenebrio: y pryfyn sy'n bwydo'r anifail anwes

Rhowch le da iddi aros . Os yw'r anifail mewn lle bach a thyn, ni fydd yn gallu symud llawer. Fel hyn, gall yr iâr fynd dros ei phwysau.

Felly, neilltuwch gornel yn eich tŷ, gardd neu iard gefn o ddewis, a ffensiwch yr ardal.

Hefyd, crëwch amgaead uchel. Fel hyn, rydych chi'n atal yr iâr rhag dianc trwy ei hediad isel.

Awgrym pwysig arall yw gofalu am y bwyd. Mae porthiant cyw iâr a hadau yn ardderchog ar gyfer datblygiad da'r anifail.

Yn olaf, glanhewch yr amgylchedd lle mae'r cyw iâr. Tynnwch wastraff yr anifail gyda chymorth rhaw a dileu unrhyw wastraffparasit a allai fod yn y glaswellt neu'r pridd.

Felly, oeddech chi'n hoffi gwybod mwy am y cyw iâr? Cofiwch, yn wahanol i adar, na all yr aderyn hwn hedfan yn uchel ac yn hir. Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn anifail poblogaidd iawn ymhlith pobl.

Darllenwch fwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.