Darganfyddwch a all cŵn fwyta pitanga

Darganfyddwch a all cŵn fwyta pitanga
William Santos

Ydych chi eisiau gwybod a all cŵn fwyta pitanga? Gwnaethpwyd yr erthygl hon ar eich cyfer chi! Mae Pitanga yn cael ei adnabod gan rai enwau eraill yn y byd. Gellir galw'r ffrwythau hefyd yn Surinam ceirios, ceirios Florida a Brasil ceirios. Ei enw gwyddonol yw Eugenia uniflora .

Gan fod pobl yn defnyddio pitanga yn aml fel cynhwysyn wrth baratoi sudd a phwdinau amrywiol, mae'n naturiol i gefnogwyr y ffrwyth bach hwn ofyn i'w hunain: “Alla i roi pitanga i gŵn?”.

Yn yr erthygl hon byddwn yn ateb y cwestiwn hwn er mwyn i chi deimlo'n ddiogel ynglŷn â'r llwybr gorau i'w gymryd yn yr achos hwn.

A all cŵn fwyta pitanga hebddo. perygl?

Yr ateb i'r cwestiwn hwn yw na. Mae gan Pitanga nodweddion tebyg iawn i geirios o ran gwenwyno cŵn. Mae hyn yn golygu bod ei rhisgl a'i hadau yn wenwynig i anifeiliaid anwes ac yn gallu achosi gwenwyno.

Mae adroddiadau bod cŵn wedi dangos symptomau difrifol o wenwyno. Yn eu plith, gallwn ddyfynnu chwydu, dolur rhydd, glafoerio gormodol, chwyddo'r geg a'r tafod a hyd yn oed anhawster anadlu. Felly, mae pitanga yn ddrwg i gŵn ac ni ddylech ei gynnig i'ch anifail anwes.

Mae hyd yn oed tocio'r goeden pitanga yn rhyddhau sylweddau i'r aer sy'n gallu llidro'r llwybr anadlol, yn enwedig y rhai mwyaf sensitif. Nid yw cŵn yn cael eu heithrio o'r grŵp hwn.

Os oes gennych goeden pitanga gartref, neu os oes gennych yarfer prynu mewn ffeiriau, marchnadoedd a chynnyrch bob amser yn agos, byddwch yn ofalus iawn gyda storio. Peidiwch â'i adael mewn man lle gall y ci ei godi heb i chi ei weld, er enghraifft.

Gweld hefyd: Tacluso'r ystafell: 10 awgrym i roi'r gorau i fod yn ddiog!

Cymerwch ofal arbennig wrth waredu sbwriel. Gall hyd yn oed y cŵn mwyaf addysgedig deimlo'n chwilfrydig am yr arogl ac eisiau cyffwrdd lle na ddylent roi cynnig ar y ffrwythau.

Beth i'w wneud os yw'ch ci yn bwyta pitanga

Nawr hynny rydych chi'n gwybod yn barod mai'r ateb i'r cwestiwn “a all cŵn fwyta pitanga” yw na, mae angen i chi wybod sut i weithredu os yw hyn yn digwydd ar ddamwain.

Y cam cyntaf yw ceisio nodi faint o ffrwythau bod y ci wedi bwyta. Gall hyn wneud byd o wahaniaeth o ystyried maint a phwysau corff y ci bach, gan ddylanwadu ar ddifrifoldeb y symptomau.

Yr ail gam yw cadw llygad barcud ar eich anifail anwes. Yr amcan yw adnabod y newidiadau yn ei ymddygiad cyn gynted â phosibl, boed hynny oherwydd bod un neu fwy o'r symptomau yr ydym wedi'u disgrifio uchod yn ymddangos.

Os sylwch ar unrhyw newidiadau yn eich ci, megis prostriad, anhawster anadlu ac eraill, peidiwch ag aros i'r symptomau waethygu. Cysylltwch â'r milfeddyg sy'n monitro'r anifail anwes ar unwaith ac ewch ag ef i apwyntiad brys.

Gall y milfeddyg roi rhywfaint o feddyginiaeth i ysgogi chwydu. Mewn rhai achosion, gall ddigwydd y mae'n ei awgrymugadewch i'r ci gael ei arsylwi am beth amser i asesu canlyniadau bwyta'r ffrwythau.

Gallwch gynnwys bwydydd naturiol yn neiet eich ci, ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus gyda'r hyn rydych chi'n ei gynnig fel trît. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ymgynghorwch â'r gweithiwr iechyd proffesiynol bob amser, gan mai ef yw'r unig un sy'n gallu rhoi'r canllawiau hyn yn ddiogel.

I ddysgu mwy am arwyddion o wenwyno yn eich ci a'r hyn y dylech ei wneud, edrychwch ar yr erthygl hon a ddewiswyd yn arbennig i chi ar ein blog.

Gweld hefyd: Cwrdd â'r holl anifeiliaid â'r llythyren P sy'n bodoliDarllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.