Diwrnod Cŵn: dathlwch y dyddiad hwn

Diwrnod Cŵn: dathlwch y dyddiad hwn
William Santos

Ar Hydref 4ydd, dethlir Diwrnod y Cŵn, a elwir hefyd yn Ddiwrnod y Cŵn.

Gwnaethpwyd y dewis i ddathlu genedigaeth Sant Ffransis o Assisi, nawddsant anifeiliaid.

Mae cŵn wedi bod yn ffrind gorau i ddyn ers amser maith. Yn annwyl, yn chwareus ac yn ddeallus, mae'r anifeiliaid bach hyn yn haeddu'r holl gariad.

Gwybod bod cŵn yn gyfeillgar, yn ffyddlon, yn siriol ac yn gallu gwella egni'r tŷ. Am y rheswm hwn, maent yn haeddu diwrnod cyfan o'u diwrnod eu hunain.

Gwybod bod cŵn yn hanfodol ar gyfer ymchwiliad yr heddlu, i arwain pobl â nam ar eu golwg ac i amddiffyn cartrefi.

Gallwn ddweud pwy bynnag sydd wedi mae gan gi bopeth!

5>Darganfod y prif ofal ar gyfer eich anifail anwes i ddathlu Diwrnod y Ci

Fodd bynnag, nid ar Ddiwrnod y Ci yn unig y mae'r anifail anwes yn haeddu gofal. Gwneir y driniaeth orau gydag ymweliadau â'r milfeddyg a bwyd o safon.

Gweld hefyd: Symparaidd yn erbyn chwain, trogod a chlefyd crafu

I'ch helpu, rydym yn gwahanu rhai awgrymiadau i roi bywyd da i'ch anifail anwes:

  • Cadwch hylendid cyfoes: Dylai ymolchi, meithrin perthynas amhriodol, brwsio gwallt a dannedd, yn ogystal â thorri ewinedd fod yn rhan o'ch trefn arferol.
  • Ymweliadau rheolaidd â'r milfeddyg: I gael y sicrwydd bod iechyd yr anifail anwes yn gyfredol, trefnwch ymweliadau blynyddol â'r milfeddyg, os yw'n hŷn, gwnewch hynny bob chwe mis;
  • Rhowch fwyd o safon: Bydd swm delfrydol o borthiant a chyfanswm nifer yr amseroedd y dydd yn dibynnu ar oedran, maint a brid;
  • Rhowch blât adnabod ar eich anifail anwes: Mewn sefyllfaoedd gwahanol efallai y bydd eich ci yn llwyddo i redeg i ffwrdd un diwrnod. Er mwyn sicrhau diogelwch, buddsoddwch mewn plât adnabod gyda'ch gwybodaeth gyswllt.

Buddsoddwch amser i chwarae gyda'ch anifail anwes

Ac i ddathlu cariad Teimlwn dros hyn anifail arbennig iawn, dim byd gwell na neilltuo amser o ansawdd i'ch ci bob dydd.

Yn ogystal â bod yn ffordd o feithrin cyfeillgarwch cryfach rhyngoch chi. Mae'r cyswllt rhwng yr anifail anwes a'r gwarcheidwad yn bwysig iawn i les yr anifail, mae hyn bob amser yn ei wneud yn hapus ac yn fodlon ac yn ei atal rhag mynd dan straen

Gweld hefyd: Crawniad ci: achosion a thriniaethau

Waeth pa mor brysur yw eich trefn, mae'n bwysig i wahanu o leiaf ugain munud i chwarae gyda'r anifail anwes, yn ogystal â neilltuo ychydig funudau i fynd ag ef am dro.

Mae hyn yn bwysig er mwyn cynnal lles corfforol a meddyliol y cŵn y dylai pob perchennog eu cael. Yn atal anifeiliaid anwes rhag datblygu straen ac ymddygiadau digroeso fel cnoi, cyfarth di-baid a sbecian allan o le.

Cofiwch fod gemau yn bwysig, hyd yn oed y rhai symlaf, fel nôl y bêl. Mae'n werth dysgu tric neu orchymyn.

Am y rheswm hwn, buddsoddwch mewn teganau er mwyn iddo ddefnyddio egni. gwybod hynnyeich ymroddiad yw'r allwedd i les eich anifail anwes.

Nawr eich bod yn gwybod popeth am Ddiwrnod Cŵn, edrychwch ar bostiadau eraill am anifeiliaid anwes:

  • Lle i anifeiliaid anwes: parc difyrion y ci
  • Cŵn yn cyfarth: gwybod beth mae eich anifail anwes eisiau ei ddweud wrthych
  • Darganfod pa un yw'r ffynnon yfed cŵn orau
  • Peswch sych mewn cŵn : achosion posibl a beth i'w wneud
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.