Dysgwch sut i ddysgu ci i fynd i'r toiled yn y lle iawn

Dysgwch sut i ddysgu ci i fynd i'r toiled yn y lle iawn
William Santos
Gyda rhai technegau a pheth amynedd mae'n bosibl dysgu'r ci i droethi yn y lle iawn

Sut i ddysgu ci i droethi yn y lle iawn ? Dyma un o brif amheuon tiwtoriaid, boed yn bobl brofiadol neu'n rhai sy'n gwneud y tro cyntaf. Dyna pam rydym wedi gwahanu rhai technegau a fydd yn eich helpu i addysgu'ch ci i ddefnyddio'r mat toiled yn gywir. Edrychwch arno!

A oes ffordd i ddysgu ci i ddileu yn y lle iawn?

Oes, mae sut i ddysgu ci i dileu yn y lle iawn. Fodd bynnag, mae angen i'r tiwtor wybod bod hyn yn gofyn am amynedd, sylw ac ailadrodd yr hyfforddiant. Wedi'r cyfan, nid oedd eich ci bach, yn oedolyn neu'n oedrannus, wedi'i eni'n gwybod ble i bidio neu faw.

Gweld hefyd: Planhigyn mewn pot: darganfyddwch nodweddion pob un

Dyna pam ei bod yn bwysig iawn bod y tiwtor yn gwybod sut i ddysgu'r ci i bidio a baw. baw yn y lle iawn . Felly, bydd yr anifail yn dysgu pa gornel o'r tŷ i chwilio amdani pan fydd angen iddo leddfu ei anghenion.

Canllaw cyflawn: sut i ddechrau dysgu'r ci i wneud angenrheidiau yn y lle iawn

Y cam cyntaf wrth ddysgu ci, boed yn gi bach, yn oedolyn neu'n oedrannus, i'w ddileu yn y lle iawn yw dewis lle bydd ystafell ymolchi'r anifail. Oherwydd eu bod yn anifeiliaid hylan a bod ganddynt ymdeimlad anhygoel o arogl, nid ydynt byth yn lleddfu eu hunain ger bwyd a dŵr. Felly, byddwch yn ofalus wrth ddewis ble i osod y ryg.

Sut i ddysgu ci i ddefnyddio mat toiled?

Mae ci yn arfer sbecian a baw yn syth ar ôl deffro neu 15 munud ar ôl prydau bwyd. Felly, mae'n bwysig iawn gadael y mat toiled yn y lle sydd wedi'i neilltuo iddo i leddfu ei hun.

Arwydd bod eich ci eisiau pei yw pan fydd yn dechrau arogli a cherdded mewn cylchoedd am. Wrth sylwi ar yr ymddygiad hwn, ewch ag ef tuag at y mat a gadewch iddo wneud ei anghenion yn dawel.

Cyn gynted ag y bydd wedi gorffen, gwnewch yr atgyfnerthiad cadarnhaol gyda caresses a byrbrydau. Y ffordd honno, fesul tipyn, bydd yn deall mai dyma'r lle iawn i wneud ei fusnes a bydd yn chwilio am y mat toiled ar ei ben ei hun.

Addysgwr toiled yn helpu i ddysgu'r ci

Have glywsoch chi amdano mewn addysgwyr iechyd? Maent yn ddatrysiad a all hwyluso gwaith y tiwtor yn sut i ddysgu ci i fynd i'r toiled yn y lle iawn . Mae gan yr addysgwr glanweithiol arogl sy'n denu'r anifail anwes i'r man a nodir lle dylai faw neu bigo.

Y fformat chwistrellu yw'r mwyaf cyffredin, ac i'w ddefnyddio, dim ond tisian ar y mat toiled neu y tu mewn i'r toiled . Yn olaf, pryd bynnag y bydd yr anifail anwes yn gorffen bwyta neu pan fydd yn yfed dŵr, ewch ag ef yn agos at y man cywir.

Defnyddiwch ymlid glanweithiol i addysgu'r anifail anwes

ChiGallwch hefyd ddefnyddio cynhyrchion eraill i helpu'ch anifail anwes i ddileu yn y lle iawn. Un ohonynt yw'r ymlid iechydol. Swyddogaeth yr ateb yw cadw'r anifail anwes i ffwrdd o'r mannau anghywir gydag arogl annymunol iddo.

Mae addysgu'r ci i ddileu yn gywir yn gofyn am amynedd

Waeth a ydych wedi penderfynu 2>dysgu ci i wneud anghenion yn y lle iawn , cofiwch: mae angen amynedd ar y broses hon. Mae'n cymryd tua 2 wythnos o hyfforddiant cyson i'r ci ddysgu arferiad newydd.

Gweld hefyd: Darganfyddwch a yw'r crwban yn asgwrn cefn neu'n infertebrat

Ni fydd eich ci yn darganfod yn sydyn mai defnyddio'r mat neu'r toiled yw mynd i'r ystafell ymolchi yn y lle iawn. Gall fod yn iawn un tro ac yn anghywir i'r llall. Beth bynnag, peidiwch â'i waradwyddo a gwobrwywch ef bob amser pan fydd yn gwneud pethau'n iawn.

Anifeiliaid yw cŵn sy'n dal â llawer o reddfau yn eu bywydau beunyddiol. Gall y perchennog fanteisio ar hyn yn y broses o ddarganfod sut i gael y ci i gael gwared arno yn y lle iawn.

Buddsoddi mewn gwobrau

Fel y soniwyd eisoes, mae cŵn yn dysgu mwy pan fyddwn yn gwobrwyo gweithredoedd cywir na phan fyddwn yn eu cosbi am weithredoedd anghywir. Felly, mae buddsoddi mewn gwobrau ac atgyfnerthu cadarnhaol yn chwarae rhan bwysig wrth hwyluso dysg eich anifail anwes.

Oherwydd hyn, pryd bynnag y bydd y ci yn tynnu oddi ar y mat toiled, cynigiwch wledd a hoffter. Pan fydd yn mynd yn fudrlle anghywir, osgoi ymladd gyda'ch anifail anwes, gan y bydd unrhyw fath o atgyfnerthiad negyddol yn ei gwneud hi'n anodd i'r ci ddysgu.

Dysgu sut i ddysgu ci i fynd i'r toiled yn y lle iawn yn dasg syml iawn. Fodd bynnag, pan ddaw'r sesiynau hyfforddi hyn yn rhan o drefn y ci, y duedd yw dysgu i ddod yn gyflymach, yn ogystal â bod yn werth chweil.

Mae rhai cŵn yn dysgu’n gynt ac eraill yn cymryd ychydig mwy o amser, ond drwy ddilyn yr awgrymiadau hyn bydd eich anifail anwes yn dysgu sut i gael gwared â hen gi yn y lle iawn.

Sut i ddysgu hen gi i gael gwared arno. y lle iawn yn iawn?

Mae addysgu ci oedrannus i droethi yn y lle iawn yn gofyn am fwy o amynedd ar ran y tiwtor

Mae'r awgrymiadau ar sut i ddysgu ci i droethi yn y lle iawn yn gweithio ar gyfer cŵn o bob brid ac oedran. Fodd bynnag, mae dysgu cŵn oedrannus yn arafach, gan fynnu mwy o amynedd ar ran y tiwtor. Heb sôn bod ganddyn nhw eu quirks eu hunain ac maen nhw wedi arfer â mathau eraill o ymddygiad.

Sut i ddysgu'r ci i gael gwared ar y tu allan?

Yn lle dysgu'r ci i bisio a baw ar a mat toiled dan do, rydych chi eisiau gwybod sut i ddysgu'ch ci i fynd allan? Yn yr achos hwn, argymhellir sefydlu amseroedd strategol i fynd â'ch ci am dro, megis,er enghraifft, yn syth ar ôl prydau bwyd.

Cyn gynted ag y mae'n lleddfu ei hun yn ystod taith gerdded o amgylch y gymdogaeth, y sgwâr neu yn ardal gyffredin y condominium, gwobrwywch ef â mwythau a byrbrydau. Gyda llawer o ddyfalbarhad yn yr arfer hwn, bydd eich anifail anwes yn deall mai'r amser i wneud ei anghenion yw yn ystod y daith gerdded.

Fodd bynnag, hyd yn oed os yw'n dod i arfer â gwneud ei anghenion ar y stryd, cadwch le ar gael gyda mat oddi cartref oddi cartref. Mae hynny oherwydd yn y pen draw, os nad yw'n bosibl aros am y daith gerdded, mae'n gwybod ble mae'r gofod cywir.

Sefyllfaoedd lle nad yw hyfforddiant yn effeithiol

Mewn rhai sefyllfaoedd, hyd yn oed os yw’r tiwtor yn gwybod sut i ddysgu’r ci i wneud anghenion yn y lle iawn, efallai y bydd gwrthwynebiad gan yr anifail. Gall fod naill ai oherwydd anawsterau dysgu neu fod yn arwydd o broblemau emosiynol neu iechyd, fel y rhai a restrir isod:

  • pryder;
  • iselder;
  • heintiau wrinol;
  • cyffro gormodol;
  • ymhlith eraill.

Os sylwch ar unrhyw anhawster gyda’ch ci yn sbecian a baw yn y lle iawn, dewis arall da yw mynd ag ef at filfeddyg dibynadwy. Y ffordd honno, bydd modd diystyru unrhyw broblemau iechyd difrifol a chanolbwyntio ar hyfforddi gyda gweithiwr proffesiynol arbenigol.

Fe wnes i fwynhau dysgu sut i ddysgu'r ci i leddfu ei hun ar y mat toiled ahyd yn oed ar y stryd? Felly, dywedwch wrthym: sut wnaethoch chi ddysgu'ch ci i bigo a baw yn y lle iawn?

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.