Dysgwch sut i wlychu bwyd cŵn bach

Dysgwch sut i wlychu bwyd cŵn bach
William Santos

Mae gwybod sut i wlychu bwyd ci bach yn hanfodol i helpu eich anifail anwes i ddechrau bwydo ar ôl diddyfnu. Ar gyfer hyn, mae yna nifer o dechnegau, fodd bynnag, mae'n bwysig ystyried gwerth maethol y bwyd.

I’ch helpu gyda’r dasg hon, rydym yn gwahanu’r prif awgrymiadau ar sut i feddalu bwyd cŵn bach. Eisiau gwybod mwy? Arhoswch gyda ni!

Pryd mae'n briodol meddalu bwyd y ci bach?

Ar ôl 40 diwrnod oed, mae cŵn bach eisoes yn gallu bwyta bwyd sych. Fodd bynnag, er mwyn iddo ddod i arfer â'r cyfnewid hwn, mae angen i chi gynnig y bwyd yn araf.

Mae hynny oherwydd, os bydd newid bwyd yn digwydd yn sydyn, gall y cŵn gael problemau gastroberfeddol.

Yn ogystal, mae'n gyffredin i gŵn bach gael problemau cnoi, wedi'r cyfan, mae ganddynt ddannedd babanod llonydd. Yn yr achos hwn, mae'n bwysig gwybod sut i feddalu bwyd cŵn bach .

Gweld hefyd: Brathiad ystlumod yn y ci: gwybod sut i gymryd gofal

Nid yw rhai cŵn bach yn gyfarwydd â hydradu. Felly, gall bwyd gwlyb fod yn ffordd o sicrhau ei fod yn yfed dŵr - wrth gwrs nid yw'n gweithio yr un ffordd, ond mae eisoes yn ddewis arall.

Gweld hefyd: Cath Savannah: dysgwch fwy am y brîd

Fodd bynnag, yn ogystal â gwlychu bwyd y ci bach, edrychwch am ddewisiadau eraill i annog yr anifail anwes i hydradu. Gall y hidlwyr awtomatig fod yn opsiynau gwych i gŵn sy'n hoffi dŵr ffres.

Sut i wlychu bwyd ci bachdŵr neu laeth

Gwlychu'r porthiant gan ddefnyddio dŵr yw un o'r ffyrdd symlaf sy'n bodoli! Berwch ychydig o ddŵr a'i gymysgu â'r porthiant. Ond byddwch yn ofalus i beidio â gorliwio swm y dŵr, wedi'r cyfan, nid oes angen ei droi'n gawl.

Mae hyn yn helpu i ryddhau blas y bwyd, gan ei wneud yn fwy deniadol i gŵn. Yn ogystal, mae'n gwneud y porthiant yn feddalach ac yn haws ei hydoddi yn y geg.

Wrth ei gynnig i’r ci bach, gwnewch yn siŵr nad yw’r bwyd yn rhy boeth i osgoi damweiniau. Os yw'n well gennych, gallwch hefyd dylino'r cibbl a'i gynnig ar ffurf pate.

Ffordd arall o wlychu'r cibbl yw defnyddio llaeth, ond cofiwch nad yw pob ci yn dod ynghyd â'r math hwn o fwyd. Os yw'n well gennych wlychu â llaeth, dewiswch laeth y fron neu ei brynu o siopau anifeiliaid anwes.

Mae’r mathau hyn o laeth yn iachach ac yn addas ar gyfer anifeiliaid anwes. I gymysgu'r porthiant, mae'r weithdrefn yr un fath ag ar gyfer y dŵr. Cynheswch y llaeth a'i daenu dros y porthiant, fel hyn bydd yn meddalu'r bwyd, yn ogystal â rhoi mwy o flas.

Mae paté neu borthiant gwlyb hefyd yn helpu i wlychu'r porthiant

Ffordd arall Y ffordd orau o feddalu bwyd cŵn bach yw defnyddio'r patties cŵn enwog neu bwyd gwlyb enwog. I wneud hyn, cymysgwch y ddau fath o borthiant a'u gadael mewn cysylltiad am ychydig funudau.

Maent yn hanfodol i helpu i wella'r blas, ya all fod yn opsiwn gwych i gŵn bach sy'n sâl o fwyd.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.