Meloxicam: beth ydyw, beth ydyw a sut i'w ddefnyddio

Meloxicam: beth ydyw, beth ydyw a sut i'w ddefnyddio
William Santos

Mae Meloxicam yn wrthlidiol sydd i'w gael mewn tabledi, hydoddiant llafar a thoddiant chwistrelladwy, a nodir ar gyfer trin arthritis gwynegol a chlefydau eraill y cymalau a'r esgyrn, fel arthrosis, osteoarthritis poenus ac osteosarcoma.

Mae llawer o filfeddygon wedi bod yn rhagnodi Meloxicam ar gyfer anifeiliaid anwes oedrannus neu’r rhai â chlefydau esgyrn a chymalau cronig, gan ei fod yn gallu lleddfu poen a rhoi mwy o gysur i anifeiliaid.

Triniaeth â Meloxicam

Fel bob amser, ni ddylech roi unrhyw fath o feddyginiaeth i'ch ci neu'ch cath heb arweiniad penodol milfeddyg. Trwy wneud hyn, yn ogystal â pheidio â chael y canlyniadau dymunol, rydych chi'n peryglu bywyd eich anifail anwes ac yn ei wneud yn agored i gyfuniadau cyffuriau a all fod yn eithaf peryglus.

Unwaith y bydd y milfeddyg yn argymell trin eich anifail anwes gan ddefnyddio Meloxicam, rhaid i chi ddilyn y dosau, amlder a hyd y driniaeth yn llym. Peidiwch â newid y dos na pha mor aml y caiff yr anifail anwes ei feddyginiaethu heb yn wybod i'r milfeddyg.

Canlyniadau disgwyliedig ac effeithiau andwyol triniaeth â Meloxicam

Mae'r canlyniadau disgwyliedig o driniaeth gyda Meloxicam yn cynnwys rhyddhad rhag poen cymedrol i ddifrifol a achosir gan anhwylderau cyhyrol ac ysgerbydol. Ymhlith yr effeithiau andwyol, y rhai mwyaf cyffredin yw'ranhwylderau'r system gastroberfeddol.

Mae hyn yn golygu y gall yr anifail anwes brofi chwydu, dolur rhydd, diffyg archwaeth a symptomau eraill. Felly, mae bob amser yn bwysig bod y milfeddyg sy'n monitro'r anifail anwes yn gwerthuso'r manteision a'r anfanteision, gan benderfynu beth sydd orau i'r anifail.

Sut i ddefnyddio Meloxicam

Y bydd y dos a bennir ar gyfer triniaeth gyda Meloxicam yn amrywio yn ôl oedran, pwysau, maint a chyflyrau iechyd yr anifail anwes. Dim ond y milfeddyg fydd yn gallu nodi'n ddiogel y dos a nodir ar gyfer pob achos.

Mae'n bwysig pwysleisio nad yw Meloxicam wedi'i nodi am fwy na 14 diwrnod o driniaeth, gan fod astudiaethau sy'n profi datblygiad wlserau , peritonitis, hepatotoxicity a hyd yn oed marwolaeth mewn achosion o orddos.

Yn ogystal â hyd y driniaeth, rhaid arsylwi amlder dyddiol y dosau. Dylai anifeiliaid sy'n cael eu trin gan Meloxicam gael eu monitro'n agos gan dîm milfeddygol, yn enwedig o ran eu swyddogaethau arennol a hepatig.

Gwrtharwyddion Meloxicam

Nid yw Meloxicam wedi'i nodi ar gyfer menywod beichiog neu llaetha.

Gweld hefyd: Dannedd ci: dysgwch fwy amdano

Peidiwch byth â defnyddio Meloxicam nac unrhyw feddyginiaeth heb yn wybod i'r milfeddyg sy'n mynd gyda'r anifail anwes ac arweiniad penodol. Dylid defnyddio meddyginiaethau i'w defnyddio gan bobl gyda gofal mewn anifeiliaid sydd mewn peryglsgîl-effeithiau annymunol.

Sicrhewch eich bod yn ymgynghori â'ch milfeddyg rhag ofn y bydd unrhyw amheuaeth. Os oes gan eich anifail anwes unrhyw effeithiau andwyol, peidiwch ag aros! Cysylltwch â'r milfeddyg â gofal ar unwaith i gael arweiniad ar driniaeth.

Gweler ychydig mwy o erthyglau a ddewiswyd ar eich cyfer:

Gweld hefyd: A oes gan fadfall wenwyn? Darganfyddwch nawr!
  • Coler Elizabeth ar gyfer cŵn a chathod
  • Pam gwneud cŵn bwyta feces? Dysgwch bopeth am goprophagia
  • Meddygaeth chwain: sut i ddewis yr un delfrydol ar gyfer fy anifail anwes
  • Sut i roi meddyginiaeth i gŵn a chathod?
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.