Pam nad yw cŵn yn hoffi cathod?

Pam nad yw cŵn yn hoffi cathod?
William Santos

Mewn ffilmiau, mae lluniadau a hyd yn oed geiriau poblogaidd yn atgyfnerthu'r syniad nad yw cŵn yn hoffi cathod . Mae hon yn gystadleuaeth enwog, ond ai myth yn unig ydyw mewn gwirionedd?

Wel, dyma yn wir un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin ym myd yr anifeiliaid. Wedi'r cyfan, mae yna lawer o diwtoriaid sydd â dau anifail anwes gartref, felly rydym wedi paratoi'r cynnwys hwn gyda hanfodion y pwnc a phopeth am y berthynas rhwng cŵn a chathod . Edrychwch arno!

Pam nad yw cŵn yn hoffi cathod?

Dechrau gyda'r cysyniad, iawn? Gellir gwrthdroi'r cwestiwn hwn: pam nad yw cath yn hoffi ci? Er eu bod yn wahanol rywogaethau, nid yw cŵn a chathod yn elynion naturiol, dim ond nodweddion genetig sydd ganddyn nhw a all fod yn sbardun ar gyfer ymladd posibl.

Gweld hefyd: Sut i roi tabledi i gathod: edrychwch ar 4 awgrym

Yn wir, rydym wedi arfer gweld y ddeuawd hon mewn darluniau sy'n dangos rhyw fath o gystadleuaeth, gan greu rhith ffug na allant fyw gyda'i gilydd. Fodd bynnag, mae hwn yn gyflwr y gellir ei osgoi. Gan gynnwys, chwiliad cyflym ar y rhyngrwyd gallwch hyd yn oed ddod o hyd i gofnodion cŵn a chathod sy'n ffrindiau gorau.

I wneud y pwnc hwn yn llai dirgel, daethom â rhywfaint o wybodaeth berthnasol am y rhesymau posibl dros pam nad yw cŵn yn hoffi cathod a sut y gall fod cydfodolaeth heddychlon rhwng rhywogaethau.

Nid yw cŵn yn hoffi cathod: nodweddion y rhywogaeth

Hwnmae'n gwestiwn sy'n cwmpasu greddfau gwyllt yr anifeiliaid bach hyn. Hyd yn oed cŵn dof, mae gan gŵn a chathod ymddygiad rheibus a goroesi yn ôl natur. Mae cŵn yn ddisgynyddion i fleiddiaid, h.y. yn hela ac yn dal anifeiliaid eraill am fwyd.

Mae cathod, ar y llaw arall, yn cario yn eu DNA yr ymdeimlad o oroesi, gyda galluoedd cryf i amddiffyn eu hunain rhag unrhyw berygl, yn ogystal â greddf hela, ond gydag anifeiliaid llai. Felly, gan fod felines yn tueddu i fod yn llai ac yn wannach o gymharu â chŵn, y ffordd orau o osgoi gwrthdaro yw chwilio am le diogel, fel arfer yn uwch lle na ellir eu cyrraedd.

Felly, os gwelwch gi yn erlid cath, yn cyfarth neu'n ymddwyn yn fwy ymosodol, mae'n debyg bod y sbardun hela wedi'i actifadu, gan ei fod yn credu ei fod yn ysglyfaeth. Ar y llaw arall, mae felines yn actifadu modd goroesi yn reddfol, gan ffoi rhag risgiau posibl. “Cylch hela” yw hwn ac mae hynny’n esbonio un o’r rhesymau posibl dros elyniaeth.

Gweld hefyd: Sut i blannu pîn-afal: tyfu a chael y ffrwythau trwy gydol y flwyddyn!

Pam nad yw cathod yn hoffi cŵn? Ydy, gall y senario fod yn wahanol hefyd. Mae'n debyg eich bod eisoes wedi gweld cathod ag ymddygiad mwy gelyniaethus tuag at gŵn, weithiau hyd yn oed yn pawio. Yn yr achos hwn, mae angen nodi beth sy'n achosi'r reddf feline hwn. Er enghraifft, gallai fod allan o ryw fath o ofn, anghysur neu hyd yn oed eisiau gwneud hynnyi chwarae.

Wedi’r cyfan, a all cŵn a chathod fyw gyda’i gilydd?

Yn gyntaf oll, er gwaethaf enwogrwydd cystadleuwyr, y stori bod cŵn a chathod gyda’i gilydd myth yw peidio â gweithio. Felly, mae modd osgoi unrhyw sefyllfa o wrthdaro rhwng anifeiliaid.

Gall yr harmoni yn y berthynas ddigwydd mewn sawl ffordd, gyda chymorth tiwtoriaid gall y broses o frasamcanu fod yn fwy effeithiol. Yr her gychwynnol yw cael un anifail i arfer â phresenoldeb y llall, hynny yw, i ffrwyno ymddygiad ymosodol.

I’r gwrthwyneb, mae annog cymdeithasu yn ffordd o ddangos bod hwn yn weithred gadarnhaol, rhoi danteithion fel gwobr am agweddau o’r fath. Pwy a wyr, efallai bydd hyn yn helpu i ddadadeiladu unrhyw fath o elyniaeth rhwng yr anifeiliaid anwes.

Os ydych chi eisiau magu cath a chi gyda'i gilydd gartref , creu bondiau, cynigiwch nhw teganau y gall dau gael hwyl gyda'i gilydd, a bod yn ymwybodol o'u rhyngweithio. Felly, os oedd gennych amheuon o'r blaen ynghylch pam nad yw cŵn yn hoffi cathod , nawr rydych chi'n gwybod mai mater o addasu ydyw.

I wneud i'ch anifeiliaid anwes fyw gyda'i gilydd yn heddychlon, yn Cobasi fe welwch bopeth sy'n angenrheidiol ar gyfer bywyd cŵn a chathod. Wedi'r cyfan, mae amgylchedd iach ac addas ar gyfer anifeiliaid anwes yn gwneud byd o wahaniaeth.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.