Ydy Chow Chow yn Ci Peryglus? gwybod mwy

Ydy Chow Chow yn Ci Peryglus? gwybod mwy
William Santos

Gyda golwg ciwt, yn debyg i anifail wedi'i stwffio, mae cŵn chow yn swyno oedolion a phlant ble bynnag maen nhw'n mynd. Fodd bynnag, mae ei ymddangosiad dymunol mor enwog â'i anian anodd, ac mae'r cwestiwn mawr hwn yn hongian yn yr awyr: a yw'r chow chow yn gi peryglus? Mae'r cwestiwn yn haeddu a bydd yn cael ei ateb yn y testun hwn.

Tarddiad ac anian y Chow Chow

Yn warcheidwad da, mae'r Chow Chow yn aelod o'r grŵp o cwn cydymaith a gard. Un o nodweddion y ci hwn yw ei annibyniaeth gref.

Gyda hynafiaeth Tsieineaidd, mae gan y brîd gofnodion sy'n fwy na 2000 o flynyddoedd, yn ystod Brenhinllin Han (rhwng 206 CC a 22 OC). Fodd bynnag, gyda pholisi cyfyngol Tsieineaidd o “ddrysau caeedig” i weddill y byd, dim ond ar ddechrau'r 19eg ganrif y cyrhaeddodd y brîd wledydd eraill.

Mae'r cofnod cyntaf y tu allan i'r wlad Asiaidd, ym Mhrydain Fawr, yn dyddio o 1880. Ar y pryd, daeth y chow chow hyd yn oed yn arddangosyn yn sŵau Llundain. Mae'r unigrywiaeth hon, sydd bron yn diriogaethol, yn cydblethu ag anian y chow chow: teyrngarol, neilltuedig ac annibynnol.

Nodwedd bwysig arall a geir yn y brîd yw ei ymddygiad tawel, sy'n cwblhau ei ymddangosiad tawel.

Ond beth sydd i fyny, a yw chow chow yn beryglus ai peidio?

Yn gyntaf oll, gall cŵn o bob brîd fod yn beryglus neu beidio i fodau dynol. Mae'r ffaith hon yn uniongyrchol gysylltiedig â chreu eich anifail anwes, waeth beth fo'rMae'r ci ei hun yn bridio.

Gweld hefyd: Y 10 tegan gorau ar gyfer cathod

Wedi gwneud y rhagymadrodd pwysig hwn, er mwyn peidio â beio'r bridiau, rhaid dweud hefyd fod rhai ohonynt yn fwy neu'n llai tueddol o gymdeithasu â bodau dynol.

Gweld hefyd: Pa mor hir mae 1 kg o fwyd yn para ar gyfer cŵn a chathod?

Yn annibynnol, nid oes angen llawer o sylw ar y Chow chow. Er ei fod yn gi ffyddlon iawn i'w berchennog, mae'n cilio o'r amgylchedd pan nad yw eisiau chwarae neu pan nad yw am gael hoffter, sy'n codi cwestiynau a yw'r chow chow yn gi peryglus.<2

Dyma un o'r prif resymau pam mae'r ci yn ymddwyn mewn ffordd straen. Felly, rhaid i'r tiwtor barchu gofod y chow chow bob amser.

Sut i osgoi ymddygiad ymosodol yn y Chow Chow

Tiwtoriaid chow chow rhaid talu sylw i angen y ci i ynysu ei hun pan nad yw am ryngweithio. Yn ogystal, dylech fod yn hynod ofalus os oes plant gerllaw. Nid y brîd yw'r mwyaf addas ar gyfer y rhai sy'n derbyn plant gartref. Mae hyn oherwydd bod y ci yn gallu eu gweld fel bygythiad ac yn ymateb trwy ymosod.

Yn ogystal, gall yr anifail fynd yn flin gyda thynnu clust a chynffon, cwtsh, ymdrechion i osod neu ryngweithio arall y mae'r chow chow yn barnu'n amhriodol .

Sut i liniaru adweithiau ymosodol posibl: gan ei fod yn gi bach, rhaid iddo gael ei hyfforddi i fyw gyda chŵn eraill, cathod a bodau dynol. Mae hyfforddiant da hefyd yn hanfodol er mwyn i'r tiwtor sefydlu trefn.

Nodweddion corfforol ac ymddygiadol ychow chow

Dyma wybodaeth arall yr un mor bwysig am y brîd: yn cael ei ystyried yn gi canolig ei faint, gwrywod o'r ystod brid o 48 i 56 cm, tra bod benywod rhwng 46 a 51 cm o daldra. Mae gan y Chow Chow gorff cryno ac ymddygiad gweithgar, er ei fod yn gi egni isel.

Nodwedd boblogaidd iawn o'r anifail hwn yw ei deitl “y ci â'r tafod glas”. Mae hynny'n iawn: er bod ganddo bum lliw yn ei batrwm - coch a du (lliwiau amlycaf), yn ogystal â hufen, ffawn a glas (lliwiau enciliol -), lliw mwyaf nodweddiadol y chow chow yw pigmentiad ei dafod.

darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.