Ydy cŵn yn gallu bwyta cwcis? Darganfyddwch yma

Ydy cŵn yn gallu bwyta cwcis? Darganfyddwch yma
William Santos

Mae cwcis yn ddewis ymarferol a blasus, y mae Brasilwyr yn eu bwyta'n fawr, boed ar gyfer brecwast neu fyrbryd rhwng prydau. Ond a ydych chi'n gwybod a all cŵn fwyta cwcis? Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth wrthych amdano a sut i gadw'ch anifail anwes yn iach.

Weithiau, mae'n anodd iawn gwrthsefyll ceisiadau eich ci bach. Ond mae'n hanfodol gwybod bod nifer o fwydydd cyffredin yn y diet dynol yn wenwynig i gŵn. Felly, daliwch ati i ddarllen a dysgwch fwy o wybodaeth am fwydo anifeiliaid anwes.

Wedi'r cyfan, a all cŵn fwyta cwcis?

Mae unrhyw un sydd ag anifail anwes gartref yn gwybod mai dyma'r peth gorau iddo mae ffrind fel arfer yn giwt a chariadus, ac yn mynd at y tiwtor yn y gobaith o gael rhywfaint o fwyd.

I blesio’r anifail anwes, mae llawer o diwtoriaid yn meddwl tybed a allant roi bisgedi wedi’u stwffio i’r ci neu unrhyw fath arall o fwyd. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod arbenigwyr yn dweud bod y cynhyrchion hyn yn beryglus iawn i anifeiliaid.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod bwydydd wedi'u prosesu yn cynnwys sawl cynhwysyn sy'n niweidiol i iechyd anifeiliaid. Felly, yr arwydd yw, er ei fod yn anodd iawn, ei bod yn bwysig nad yw tiwtoriaid yn cynnig bisgedi cŵn! Y peth gorau yw chwilio am fyrbryd diogel ac iach.

Gweld hefyd: Ci Husky? Darganfyddwch y prif achosion

Deall y rheswm dros beidio â rhoi cwcis i gŵn

Nawr eich bod yn gwybod i beidioGallwch chi roi bisgedi i gŵn, cofiwch nad yw'r bwyd hwn yn addas ar gyfer anifeiliaid anwes. Felly, gall hyd yn oed achosi rhai peryglon i'w ffrind gorau. Gweler beth ydyn nhw:

  • Lefelau braster: ni allwn wadu bod cwcis yn flasus iawn. Ond gall bwyta bwydydd brasterog achosi pancreatitis, llid yn y pancreas. Felly, ni allwch gynnig hyd yn oed bisged ci syml;
  • Siwgr a halwynau: mae'r fersiwn hallt, yn ogystal â'r un melys, yn niweidiol i anifeiliaid anwes. Mae halwynau a siwgrau yn gynhwysion sy'n cyfrannu at ordewdra, a gallant achosi problemau amrywiol, megis: cymalau, diabetes, rhagdueddiad i glefyd y galon ac anawsterau anadlu;
  • Cynhwysion peryglus: gall cwcis gynnwys siocled, grawnwin neu fathau eraill o wenwynig cynhwysion ar gyfer anifeiliaid anwes.

Felly, mae'n hanfodol gwybod nad yw'r bwyd hwn yn cael ei argymell. Mae bwyd yn fater difrifol, gan ei fod yn sicrhau iechyd yr anifail anwes. Yn y modd hwn, dylai tiwtoriaid fod yn ymwybodol bob amser, oherwydd gall unrhyw lithriad ddod â chymhlethdodau i'w hanifail anwes.

Gweld hefyd: Ffwng croen ci: beth i'w wneud os oes gan eich anifail anwes y diagnosis hwn

Ond byddwch yn dawel eich meddwl: mae sawl opsiwn ar gyfer byrbrydau diogel ac iach i anifeiliaid anwes. Felly, os ydych chi eisiau plesio'ch anifail anwes, does dim byd gwell na bisged ci wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer anghenion y ci bach. Gallwch chidewch o hyd iddynt mewn siopau arbenigol, fel Cobasi.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.