Ydy cŵn yn gallu bwyta tyrmerig?

Ydy cŵn yn gallu bwyta tyrmerig?
William Santos

Mae saffrwm yn adnabyddus am ei briodweddau buddiol i'r corff dynol. Ond a all cŵn fwyta saffrwm heb risgiau iechyd? Mae astudiaethau'n awgrymu y gall cŵn fwyta saffrwm. Serch hynny, mae angen talu sylw i ormodedd.

Fel unrhyw fwyd a gynigir i'r anifail anwes, mae angen cymedroli a gofal i atal yr anifail rhag amlyncu'r condiment mewn ffordd orliwiedig .

Gall unrhyw fwyd sydd dros ben fod yn niweidiol i'ch anifail anwes ac, felly, mae'n hynod bwysig cofio bob amser na ddylech roi'r sesnin hwn drwy'r amser i'ch ffrind pedair coes.

A all cŵn fwyta saffrwm? Gweler y manteision

Un o brif fanteision saffrwm i'ch ci yw'r rhyddhad o broblemau stumog . Mae priodweddau'r condiment yn helpu gyda chludiant perfeddol yr anifail bach, sy'n helpu i osgoi llawer o afiechydon stumog a all ymddangos dros amser.

Gweld hefyd: Ydy cyw iâr yn asgwrn cefn neu'n infertebrat? Dewch o hyd iddo!

Gall y ci fwyta saffrwm oherwydd ei fod yn cynyddu'r cynhyrchiad o'r hyn a elwir yn probiotegau, sy'n ffafrio fflora berfeddol yr anifail . Gall y sbeis hefyd weithredu fel amddiffynwr iau, yn ôl nifer o astudiaethau a gynhaliwyd dros y blynyddoedd sy'n profi'r buddion treulio i gŵn.

Mae astudiaethau eraill hefyd yn dangos y gall eich ci fwyta tyrmerig oherwydd ei gwrth - priodweddau canser . Nid yw'r astudiaethau hyn etopendant, ond maent yn dangos bod siawns fawr bod saffrwm yn gweithredu yn y corff i wella statws clinigol pobl ac anifeiliaid sy'n cael diagnosis o rai mathau o'r clefyd.

Gweld hefyd: +1000 o awgrymiadau hwyl ar gyfer enwau pysgod

Yn fyr, gall y ci fwyta saffrwm. Fodd bynnag, fel llawer o gonfennau sydd ar gael i'w bwyta gan bobl, mae angen cymedroli wrth weini'ch anifail anwes. Y dos a argymhellir yw 60 mg y dydd, mewn bwyd sydd wedi'i baratoi'n arbennig ar gyfer yr anifail anwes neu wedi'i gymysgu â'r porthiant.

Manteision bwyd ar gorff y ci

Mae'r saffrwm yn dod â gwelliannau sylweddol i iechyd eich ci , yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â system gastroberfeddol yr anifail.

Gall eich ci fwyta saffrwm i drin problemau flatulence pan fydd diet gwael. Mae amlyncu'r condiment yn dod â mwy o gysur a lles i'ch ffrind bach.

Gan fod gan saffrwm hefyd briodweddau cemegol i amddiffyn yr afu , gall gweini'r condiment i'ch anifail anwes helpu i osgoi'r ofn. afu brasterog, sy'n dod yn broblem fawr yn y tymor hir.

Mae gan Saffron hefyd bwerau gwrthocsidiol sydd hefyd yn gweithredu i wella gweithrediad yr arennau , ffynhonnell llawer o broblemau i gŵn.

Defnyddir y sbeis hefyd i drin ac atal diabetes cwn , yn ogystal â phroblemau sy'n ymwneud ag arthritis ac arthrosis, colig, dolur rhydd agastroenteritis.

Yn fyr, gall eich ffrind pedair coes fwyta tyrmerig. Mae angen i'r tiwtor, fodd bynnag, roi sylw i'r defnydd cyfrifol o'r condiment mewn cŵn.

Y ddelfryd yw ymgynghori â milfeddyg fel y gallwch chi, gyda dilyniant proffesiynol, gynnig diet rheoledig, delfrydol a phenodol i'ch anifail. Gyda'r defnydd cymedrol o sbeis a bwyd ci digonol, dim ond lles i'ch anifail anwes y byddwch chi'n ei wneud.

Os oeddech chi'n hoffi erthygl Blog Cobasi, efallai y bydd y pynciau isod yn berthnasol i chi. :

  • Beth yw'r bwyd ci gorau?
  • Anadlydd ci: sut i ddefnyddio'r nebulizer ar gyfer anifeiliaid anwes
  • Bullmastiff: y mwyaf swynol o gŵn mawr
  • Carreg yr arennau mewn cŵn: beth ydyw a sut i drin y patholeg hon
  • Pyoderma mewn cŵn: beth ydyw a sut i'w drin
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.