Darganfyddwch a all cŵn fwyta acerola

Darganfyddwch a all cŵn fwyta acerola
William Santos

Mae yna gwestiwn sy’n mynd gyda thiwtoriaid trwy gydol eu hoes neu hyd yn oed os ydyn nhw wedi ymchwilio ac astudio llawer yn barod: ydy’r ci’n gallu bwyta hwn? Mae’r “it”, wrth gwrs, bob amser yn newid, ac mae’n bwysig gwybod hynny fesul achos. Yn y testun hwn, rydyn ni'n mynd i ddarganfod a yw cŵn yn gallu bwyta acerola .

Er eu bod yn llwyddo i dreulio rhai ffrwythau, nid yw pob un ohonynt yn dda i rai blewog. Ar ben hynny, nid o reidrwydd yr hyn sy'n dda i ni sy'n dda i anifeiliaid anwes. Felly, po fwyaf y byddwn yn ei ddeall am faeth cŵn a sut mae bwyd yn effeithio ar y corff, gorau oll.

Dysgu mwy am acerolas

Mae gwarcheidwad cyfrifol yn gwybod na ddylid cynnig unrhyw beth i'r anifail anwes heb wybod a yw'n ddiogel ac yn iach. Ac mae bod ag amheuon am fwyd anifeiliaid anwes yn gymhelliant gwych i berchnogion anifeiliaid anwes ymchwilio a dewis y fwydlen orau ar gyfer eu ffrindiau.

Felly, i ddarganfod a yw acerola yn ddrwg i gŵn, y cam cyntaf yw deall pa fwyd . Rydyn ni'n sôn am ffrwyth ychydig yn asidig, sy'n llawn fitaminau, gwrthocsidyddion ac yn hawdd iawn i'w ddarganfod.

Gweld hefyd: Gwybod y deddfau cam-drin anifeiliaidLlond llaw o geirios o Dde America o'r enw “Acerola” a elwir hefyd yn Barbados Cherry

Mae'r ffrwyth Caribïaidd hwn, er ei fod eithaf poblogaidd ym Mrasil, cyrhaeddodd yma yn 1955.

Yn y flwyddyn honno y mewnforiwyd yr hadau cyntaf o Puerto Rico. Ers hynny, mae'r acerola wedi goresgyn gerddi a pherllannau'r wlad ac mae bellach yn gyffredindod o hyd i goed acerola ar y palmantau a'r iardiau cefn.

Felly efallai y byddwch yn dod o hyd i goeden yn llawn acerola yn ystod y daith gerdded gyda'ch anifail anwes a bod eich ffrind yn gwneud wyneb truenus eisiau rhoi cynnig arni. Ac yn awr, beth i'w wneud?

Wedi'r cyfan, a all cŵn fwyta acerola?

Gall cŵn fwyta acerola, ond heb or-ddweud.

Y newyddion da yma yw hynny, ie, gallwch chi roi acerola aeddfed i'ch ffrind i'w flasu! Nid yw Acerolas yn wenwynig i gŵn. Ond cofiwch: peidiwch â gorwneud hi. Gall asidedd y ffrwythau ymosod ar berfedd yr anifail. Meddyliwch amdano fel byrbryd ar gyfer diwrnodau arbennig.

Er enghraifft: mae hufen iâ acerola ar gyfer diwrnodau poeth neu lond llaw o acerolas fel gwobr ar ôl mynd am dro, yn ddewisiadau da. Fodd bynnag, fel yr hoffem nodi bob amser, mae angen i filfeddyg ddilysu unrhyw newid yn nhrefn bwyd eich anifail anwes.

A all ci yfed sudd acerola?

Gan fod acerola yn fwyd y gall cŵn ei lyncu, caniateir sudd ffrwythau. Fodd bynnag, ni allwch gynnig gormod. Y ffordd orau o gynnig acerola yw byrbryd, hynny yw, mae ganddo leiafswm er mwyn peidio â dod yn fwyd niweidiol i'r anifail anwes.

Os oes gormodedd yn y bwyta, gall y ci fagu pwysau, sy'n ffactor pennaf ar gyfer cyflyrau eraill, megis: gorlwytho cymalau. Mae’n werth sôn am hynnyrydym yn sôn am ffrwyth sitrws, felly gall gormodedd gynhyrchu adweithiau yn system dreulio'r anifail, sy'n tueddu i arwain at anghysur berfeddol a hyd yn oed chwydu.

Cyn cynnig bwyd newydd, deallwch eich anghenion ci

Mae cŵn yn perthyn i urdd fawr cigysyddion, sydd hefyd yn cynnwys eirth, bleiddiaid, llewod, gwencïod a morloi. Er hynny, mae llawer o anifeiliaid o'r drefn hon yn llysysyddion mewn gwirionedd, fel yr arth panda, er enghraifft.

Gweld hefyd: Cath dan straen: Arwyddion o Straen a Phryder yn Felines

Mae dosbarthiad o'r fath, fodd bynnag, yn ein helpu i ddeall bod cŵn yn dod o grŵp genetig a ddatblygodd trwy fwyta cig. Dyna pam mae ganddynt gwn mor ddatblygedig, greddf hela brwd a llwybr treulio byrrach. Serch hynny, o ran arferion bwyta, mae gan gŵn organeb a thaflod sydd wedi addasu'n dda i fwydydd sy'n tarddu o blanhigion.

Y peth gorau i'w wneud yw bod yn rhaid i unrhyw newid yn nhrefn fwyta'ch ci gael ei ddilysu gan filfeddyg.

Er bod ganddynt gorff sy'n gallu treulio amrywiaeth o fwydydd, nid yw pob un ohonynt yn ddiogel. Ac mae hyn yn wir gyda rhai ffrwythau a llysiau fel afocados, rhesins, winwns neu garlleg. Mae'n ymddangos yn ddiniwed, ond yn wir wenwyn i gŵn.

Mae diet delfrydol a chytbwys ar gyfer cŵn yn cael ei orchfygu'n hawdd gyda dognau o werth maethol uchel fel premiwm a super premium. Ac os ydych am amrywio'rbwydlen eich ffrind, cofiwch ofyn am gyngor gan filfeddyg. Bydd yn argymell y diet gorau i'r anifail.

Mae bwyd ci bob amser yn bwnc diddorol iawn, ynte? Pryd bynnag rydych chi eisiau gwybod mwy am hyn a phynciau eraill sy'n ymwneud â byd anifeiliaid anwes, rydych chi eisoes yn gwybod ble i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani, ar Flog Cobasi. Welwn ni chi y tro nesaf!

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.