Mochyn gini yn yfed dŵr?

Mochyn gini yn yfed dŵr?
William Santos

A oes gennych unrhyw amheuaeth a yw moch cwta yn yfed dŵr? Gwybod y gall pob cnofilod fod â nodweddion gwahanol, sy'n golygu bod hydradiad yn bwnc sy'n codi ansicrwydd. Er ei fod yn cael ei fwydo gan kibble, sut mae syched yr anifail hwn yn gweithio? Parhewch i ddarllen a darganfyddwch yr ateb gyda ni!

Felly, ydy moch cwta yn yfed dŵr?

Ydw, mae moch cwta yn yfed dŵr . Mae angen iddo yfed swm rhesymol i oroesi, fel lleiafswm o 80 i 100 ml o ddŵr bob dydd. Mae'n bwysig bod yr anifail yn gallu cael gafael ar ddŵr ffres, glân bob amser o ansawdd da .

Ble mae’r mochyn cwta yn yfed dŵr?

Ar gyfer hyn, mae’r mochyn cwta yn yfed dŵr mewn pot sy’n gorfod bod ar gael mewn man hygyrch. Mae ganddo ei botel ddŵr ei hun y gellir ei gosod ar ei gawell . Er ei fod yn dod o'r dosbarth cnofilod, mae'n werth egluro bod ei ffynnon ddŵr yn wahanol o gymharu â y bochdew.

Yfwr penodol ar gyfer moch cwta yw'r un sy'n hongian ac sy'n cynnwys ffroenell dosio. Yn wahanol i'r un a ddefnyddir ar gyfer bochdewion, sydd â phig crwn, mae'r un hwn yn brifo dannedd y mochyn cwta yn y pen draw. Ni argymhellir defnyddio dyfrwyr llawr ychwaith, oherwydd gallant leddfu eu hunain y tu mewn i'r pot.

Wrth lanhau'r ffynnon ddŵr, mae angen gwneud hynnycymryd rhai rhagofalon. Defnyddiwch swab cotwm i lanhau'r pig i gael gwared ar wair a baw, sy'n gallu tagu dŵr a bridio bacteria yn y cynhwysydd. Gyda llaw, ceisiwch osgoi rhoi unrhyw dabledi fitamin yn nŵr yr anifail anwes, a all wneud iddo roi'r gorau i yfed y dŵr hwnnw.

Mae glanhau'r gronfa ddŵr ei hun yn syml . Rhowch ychydig o reis heb ei goginio ac ychwanegu ychydig o ddŵr, daliwch y pig gyda'ch bys er mwyn peidio â gollwng ac ysgwyd yn egnïol. Yn olaf, rinsiwch y ffynnon ddŵr a dyna ni, mae'r broses drosodd. Mae'r dull reis yn fodd i ddiarddel yr algâu hynny sydd wedi'u dal yn y pot.

Pa mor aml mae mochyn cwta yn yfed dŵr?

Mae faint o ddŵr a fwyteir yn dibynnu ar bob mochyn cwta. Er y gall rhai yfed bob dydd, mae eraill yn arafach ac nid oes angen iddynt hydradu mor aml. Nid oes, felly, unrhyw batrwm defnydd sefydledig.

Fodd bynnag, ni all y gwarcheidwad anghofio gwirio statws ffynnon ddŵr yr anifail. Mae'n angenrheidiol, ie, newid y dŵr yn ddyddiol, yn ogystal â gwneud y glanhau, gan werthfawrogi lles ac iechyd y cnofilod.

Sut mae syched yr anifail hwn yn gweithio?

Os yw'r mochyn cwta yn yfed dŵr, ond wedi hydradu llai nag arfer, gwybyddwch fod yna reswm: bwyta bwydydd cyfoethog mewn dŵr, fel ciwcymbr, watermelon a thomato. Fel hyn, os yw yanifail yn amlyncu mwy o'r llysiau a'r ffrwythau hyn, bydd yn yfed llai o ddŵr .

Mae cnofilod yn cymryd lle’r pwynt hydradu, er nad yw hyn yn golygu ei fod yn peidio â chael ei hydradu.

Yn ogystal, mae rhai ffactorau pwysig sy'n pennu syched y mochyn cwta, megis:

Gweld hefyd: Doxifin: beth ydyw, beth ydyw a sut i'w ddefnyddio
  • Tymheredd, blas a chyflwr y dŵr;
  • Oed yr anifail;
  • Ymddygiad;
  • Cyfnod llaetha, gan gynyddu defnydd yr hychod;
  • Problemau iechyd fel dolur rhydd, pydredd dannedd neu broblemau arennau. Gall hyn ddigwydd os yw'r cnofilod yn yfed gormod o ddŵr.

Ydych chi eisiau gwybod mwy am foch cwta? Cyrchwch ein blog:

Gweld hefyd: Byfflo Affricanaidd: nodweddion a chwilfrydedd
  • Mochyn cwta: sut i ofalu am yr anifail hwn
  • Mochyn cwta: dof, swil a chariadus iawn
  • 1000 o enwau ar gyfer moch cwta
  • Cnofilod: gwybod popeth am yr anifeiliaid hyn
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.