Oes gan gŵn hunllefau? Deall mwy am y pwnc

Oes gan gŵn hunllefau? Deall mwy am y pwnc
William Santos

Mae gweld eich anifail anwes yn cysgu’n dawel ac yn gyfforddus yn rhywbeth da iawn. Gall gwybod bod y ci yn gorffwys i ailwefru ei fatris ar gyfer mwy o chwarae eich gwneud chi'n hapus iawn. Fodd bynnag, ar hyn o bryd gall amheuaeth godi: a oes gan gŵn hunllefau?

Gan fod hyn yn rhywbeth a all ddigwydd i bobl, mae'n arferol i'r meddwl godi os yw hyn hefyd yn digwydd i gŵn.

Gweld hefyd: Mochyn domestig: gwybod popeth am yr anifail anwes hwn

I ddeall ychydig mwy am amser gorffwys eich ffrind, dewch gyda ni ar y mater hwn o gymryd cwsg.

Hunllef Canine

Er mwyn datblygu eich anifail anwes yn dda, maeth da , ymarferion corfforol a hylendid yn hanfodol. Fodd bynnag, gofal angenrheidiol arall i'ch ffrind yw cwsg .

Gan fod cŵn yn tueddu i fod yn aflonydd, mae'r eiliad o orffwys yn hanfodol i ailgyflenwi egni.

Ac yn union fel dynol bodau'n breuddwydio, felly hefyd y ci. Pan fydd eich ffrind yn mynd i gwsg dwfn ac yn dechrau crychu neu symud cyhyrau ei gorff, mae'n breuddwydio.

Fodd bynnag, os gall eich anifail anwes freuddwydio, gall hefyd gael hunllefau.

Adeg cwsg, bydd yr holl weithgareddau ac eiliadau a brofir gan eich ci yn cael eu cymathu gan weithgarwch ei ymennydd.

Mae'r broblem yn digwydd oherwydd nid meddyliau ac atgofion da yn unig y bydd y ci yn eu trosglwyddo i'r ymennydd.

Ofnau, trawmaa hyd yn oedGall profiadau negyddoladlewyrchu ym mreuddwydion cŵn, gan achosi hunllefau.

Gall amodau'r amgylchedd allanol hefyd darfu ar gwsg heddychlon eich anifail anwes. Gall synau uchel neu ofn y ci o aros mewn un lle tra'i fod yn cysgu gyfrannu at gael hunllefau.

Tawelu ci yn ystod hunllef

Yn ogystal i'r crychau a'r cyfangiadau cyhyr y mae eich ci yn eu gwneud yn ystod cwsg, sylwch hefyd os yw ei anadl yn brawychu'n fawr.

Yn yr achos hwn, mae'n cael hunllef. Fodd bynnag, peidiwch â digalonni a peidiwch â gweithredu heb feddwl .

Y ffordd orau o dawelu ci yn ystod hunllef yw ei ddeffro'n amyneddgar a yn bwyllog. Peidiwch â gweiddi na chyffwrdd â'ch anifail â grym. Y ffordd honno, byddwch chi'n ei ddychryn hyd yn oed yn fwy.

Mae'n well gennych ei alw yn ôl ei enw yn dawel a pheidiwch â chyffwrdd ag ef. Wedi i'ch anifail anwes ddeffro, cysurwch ef, a hoffwch eich ffrind.

Fel hyn, bydd yn ymdawelu ac yn gweld breichiau'r tiwtor yn hafan ddiogel.

Sicrhau a cwsg heddychlon

Os ydych am i'ch ffrind gael cwsg sy'n deilwng o'r angel ydyw, gwybydd y gellir cymryd rhai rhagofalon.

Cynigiwch wely cysurus i'r ci gael gorffwys yn dda. Ac os bydd eich anifail anwes yn cael hunllefau aml, rhowch ei wely yn agos at ei ystafell neu'r man lle mae'n cysgu.chi sy'n aros gartref fwyaf.

Lleihau sŵn a synau uchel eraill a all darfu ar yr anifail anwes wrth orffwys.

Mae diet da, gyda bwyd a dŵr glân, ffres, yn hanfodol er mwyn i'ch anifail anwes fwyta'r holl faetholion angenrheidiol.

Ac wrth gwrs, mae ymarferion fel gemau a theithiau cerdded yn wych i’r ci ddefnyddio ei holl egni a chael cwsg heddychlon.

Gweld hefyd: Syniadau anhygoel ci doniol ar gyfer enwau gwrywaidd a benywaidd

Gwelsoch chi sut na all gofalu am eich anifail anwes stopio hyd yn oed pryd mae e'n cysgu?

Felly, pan wyt ti'n dweud “mae fy nghi yn cael hunllefau bob dydd” cofia ei fod yn bosibl ac mae ffordd i'w osgoi.

Ac os wyt ti eisiau sicrhau mwy o gysur ac iechyd i'ch anifail anwes, cyrchwch ein cynnwys arall am ragor o wybodaeth:

  • Bach ci: dewis cyfforddus ar gyfer y daith gerdded
  • Ci ôl-gwarantîn: dechreuwch addasu nawr
  • Cŵn yn cael eu brifo? Darganfyddwch!
  • 20 o westai cyfeillgar i anifeiliaid anwes i'w mwynhau gyda'ch ci
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.