Ydy cŵn yn gallu bwyta moron? gwybod yr ateb

Ydy cŵn yn gallu bwyta moron? gwybod yr ateb
William Santos

Yn y dychymyg poblogaidd, mae moron yn draddodiadol yn gysylltiedig â bwydo cwningod. Fodd bynnag, nid y rhai dannedd cyfeillgar yw'r unig anifeiliaid anwes y mae'r gwraidd yn dod â manteision iddynt. Gall cŵn hefyd fwyta moron ac elwa ar y nifer fawr o fitaminau sydd ynddynt.

Er na allant wrthsefyll darn o gig, nid yw cŵn yn famaliaid cigysol yn unig. Fel bodau dynol, maen nhw hefyd yn barod i fwyta rhai bwydydd llysysol.

Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus. Nid yw popeth sy'n mynd yn dda gyda'r organeb ddynol yn cael ei dderbyn gan gorff yr anifail anwes a gall rhai o'r bwydydd hyn hyd yn oed fod yn wenwynig i'n ffrindiau bach.

Nid yw hyn, fodd bynnag, yn wir gyda moron. Oherwydd, mewn sefyllfaoedd lle mae wedi'i baratoi'n iawn, mae'n bosibl rhoi moron i'r ci heb boeni.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn disgrifio'r ffordd gywir o roi'r gwraidd hwn i'r ci, yn ogystal â y manteision y mae'n eu darparu, gall hi ddod ag ef iddo.

Gall ci fwyta moronen. Mae'r perygl yn gorwedd yn y sbeisys

Nawr eich bod yn gwybod bod organeb hollysol cŵn yn caniatáu iddynt fwyta moron, mae'n bryd darganfod y ffyrdd mwyaf priodol o'u cynnwys yn neiet yr anifail.

Yn y cyd-destun hwn, mae llawer o bobl yn tueddu i ofyn a all cŵn fwyta moron amrwd. Yr ateb i'r cwestiwn cylchol hwn yw ydy. Yn wir, yn ôlmae croeso i gŵn arbenigwyr mewn maeth cwn, gwreiddyn amrwd a gwraidd wedi'i goginio.

Mewn achosion lle caiff ei goginio, fodd bynnag, rhaid rhoi sylw arbennig i'r ffordd y caiff ei wneud. Wedi'r cyfan, er bod y bwyd ei hun yn cael ei dderbyn yn dda gan gŵn, mae rhai sesnin a ddefnyddir yn gyffredin wrth ei baratoi yn wenwynig i anifeiliaid anwes.

Rydych chi'n gwybod, er enghraifft, y fersiwn honno o foron sy'n cael eu stwnshio a'u ffrio â garlleg a nionyn ? Anghofiwch! Nid yw garlleg a nionyn yn cael eu hargymell ar gyfer system dreulio cŵn.

Gweld hefyd: Awyrdy parot: gofalwch sicrhau lles eich ffrind

Felly os ydych am ei goginio, rhowch flaenoriaeth i ddŵr pur neu, ar y mwyaf, ychydig o halen.

Yn Yn ogystal, mae arbenigwyr yn nodi ei bod yn bwysig rhoi sylw i amser coginio'r moron. Mae hyn oherwydd ei fod yn colli rhan o'i faetholion o'i adael am amser hir yn y broses goginio hon.

Mae moron yn fuddiol i gŵn. Ond mae angen cymedroli

Drwy ganiatáu cynnwys y gwraidd hwn ar fwydlen yr anifail, mae arbenigwyr milfeddygol yn nodi nad mater o'r ffaith y gall y ci fwyta moron yn unig mohono. Ond y ddealltwriaeth bod moron yn dda i'r ci.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y bwyd yn cynnwys cyfres o fitaminau a mwynau sy'n gallu cyfrannu at weithrediad priodol organeb yr anifail anwes.

Fitamin A, er enghraifft, yn cyfrannu at olwg da a rheoleiddio swyddogaethau croen. eisoes ymae potasiwm a fitamin E yn cyfrannu, yn y drefn honno, at gydbwysedd asid-bas organeb yr anifail ac at atal heneiddio cynamserol ei gelloedd.

Mae'r bwyd pwerus hwn hefyd yn cynnwys calsiwm a ffosfforws, sy'n bwysig i esgyrn ac i'r dannedd. Yn ogystal â llwyth o fitamin K, offeryn ategol ym metabolaeth proteinau.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr holl filfeddygon hyn yn argymell cymedroli wrth gynnwys moron yn neiet cŵn.

Oherwydd mae'n gyfoethog mewn siwgrau, gall ei fwyta gormodol niweidio cŵn diabetig, oedrannus neu ordew.

Gweld hefyd: Darganfyddwch pwy yw'r ci hyllaf yn y byd

Am wybod mwy am ofal anifeiliaid anwes? Edrychwch arno ar flog Cobasi:

  • Cerdded cŵn: manteision a phrif ragofalon
  • A all cŵn fwyta wyau? Darganfyddwch!
  • Borthiant meddyginiaethol: bwyd therapiwtig i gŵn a chathod
  • Bwydo anifeiliaid anwes yn y gaeaf: A yw cŵn a chathod yn fwy newynog yn yr oerfel?
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.