Ydy cŵn yn gallu bwyta pysgod?

Ydy cŵn yn gallu bwyta pysgod?
William Santos

Yn bresennol yn neiet pobl, mae pysgod yn fwyd sydd, yn ogystal â bod yn gyfoethog mewn proteinau a fitaminau, yn atal clefydau cardiofasgwlaidd. Wedi'i ddefnyddio mewn ryseitiau yn y gegin, mae'n debyg eich bod chi wedi meddwl tybed a allech chi roi darn i'ch ci. Ond a all cŵn fwyta pysgod heb unrhyw broblemau?

I ddysgu mwy am y pwnc, p'un a yw pysgod yn ddrwg i gŵn ai peidio, dilynwch ni yn y testun hwn i egluro'r amheuaeth hon. Hefyd, darganfyddwch pa effeithiau y mae rhai mathau o bysgod yn eu hachosi ar gŵn.

Ydy pysgod yn ddrwg i gŵn?

Mae'r ateb yn syml: yn dibynnu ar faint a pharatoad y pysgod , gall y ci fwyta'r bwyd hwn. Fodd bynnag, gwyddoch na ddylai eich ffrind fwyta pysgod amrwd .

Mae cig amrwd yn agored i glefydau fel salmonellosis a tocsoplasmosis . Pan gaiff ei fwyta, gall eich ci ddioddef o broblemau yn yr organeb a hyd yn oed drosglwyddo afiechydon i chi trwy boer.

Ni all y ci fwyta pysgod wedi'u ffrio . Gyda phresenoldeb olew a ddefnyddir mewn ffrio, mae hyn yn achosi i'ch ci fwyta dos uchel o fraster, sy'n effeithio ar bwysau'r anifail a hefyd ar weithrediad cywir ei organeb.

Hyd yn oed defnyddio olew olewydd fel dewis arall ni ddylai olew fod yn opsiwn wrth baratoi pysgod. Mae hefyd yn gyfoethog mewn brasterau, yn ogystal ag achosi i'r anifail gael dolur rhydd neu pancreatitis .

AY ffordd orau i'ch ci fwyta pysgod yw os yw'r bwyd hwn yn cael ei ferwi neu ei rostio . Fel hyn, gallwch chi gynnig pysgod iddo, ond cofiwch tynnu'r esgyrn fel nad yw'ch anifail yn cael ei frifo na thagu.

Os oes gennych chi bysgod acwariwm, byddwch yn ofalus. nid yw ci yn eu bwyta. Os oes angen, rhowch y pysgodyn mewn man diogel, gan atal y ci rhag ei ​​gyrraedd.

Manteision pysgodyn mewn diet ci

Os rhoddir pysgod yn gymedrol a yn gytbwys â diet y ci, gall fod yn gynghreiriad da mewn diet iach.

Gan ei fod yn gyfoethog o Omega 3 , mae cig pysgod yn gwneud i gôt eich ci ddisgleirio yn fwy disglair, yn ogystal â chryfhau system imiwnedd yr anifail.

Gweld hefyd: A oes ffordd i blannu cnau Brasil gartref?

Mae presenoldeb da proteinau mewn pysgod hefyd yn ei wneud yn fwyd sy'n ffafriol i fwydo'ch anifail anwes.

Cofiwch hyd yn oed os ydyn nhw wedi arfer bwyta bwyd sych, mae cŵn yn anifeiliaid hollysol, hynny yw, maen nhw'n bwydo cig a chynhyrchion sy'n dod o blanhigion. Felly, trwy gynnig pysgodyn i'ch ci, rydych chi'n cyfrannu at ddiet da'r anifail.

Fodd bynnag, ymgynghorwch â milfeddyg ynghylch ychwanegu bwydydd fel pysgod at ddiet eich ci a'ch anifail anwes.<2

Gwybod bod diet sy'n seiliedig ar fwyd sych a dŵr glân yn ddigon i'ch anifail anwes ddatblygu'n dda. Peidiwch ag anghofio ei gadw'n lân.bwydwr ci a dyfriwr.

Pysgod i beidio â'i roi i'ch ci

Hyd yn oed gyda manteision pysgod mewn bwyd ci, gwyddoch nad yw pob math y gellir ei gynnig .

Ni all eich ci fwyta tiwna. Gan fod gan y pysgodyn hwn ddos ​​uchel o mercwri , dros amser mae'r sylwedd hwn yn dechrau cronni y tu mewn i'r ci.

Fodd bynnag, os caiff ei roi mewn symiau bach, gall eich ci fwyta tiwna tun, cyn belled gan fod y bwyd yn cael ei gadw mewn dŵr ac nid mewn olew.

Ni ddylid cynnig eog i gŵn â phroblemau cardiofasgwlaidd. Gan fod y pysgodyn hwn yn gyfoethog mewn braster, mae'n cyfrannu at gynnydd pwysau eich anifail anwes.

Gweld hefyd: Clwyf cath: beth all fod a sut i drin?

Os yw'ch ci yn bwyta rhyw fath o bysgodyn ac yn cael problemau fel adweithiau alergaidd neu os yw yn tagu ymlaen pimples , gofynnwch ar unwaith am feddyg milfeddygol i ofalu am eich anifail.

Cofiwch, hyd yn oed os gall y ci fwyta pysgod, mae'n bwysig nad ydych yn cynnig y bwyd hwn i'r anifail anwes yn amrwd. Mae'n well gennych ei baratoi wedi'i ferwi neu ei rostio a rheoli'r meintiau.

Ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am ofalu am ddeiet eich ci, ewch i'n cynnwys arall:

  • Bwyd ci wedi'i ysbaddu : sut i ddewis y bwyd iawn
  • Darganfyddwch pa un yw'r yfwr cŵn gorau
  • Ffrwythau na all cŵn eu bwyta: beth ydyn nhw?
  • Bwydyddgwaharddedig ar gyfer cŵn
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.