Ci bach crio: beth i'w wneud?

Ci bach crio: beth i'w wneud?
William Santos

A welsoch chi ci bach yn crio a ddim yn gwybod beth i'w wneud? Gadewch i ni ddangos rhai awgrymiadau i chi o'r hyn y gall fod! Mae cŵn yn anifeiliaid hynod hwyliog, cyfeillgar a siriol. Fodd bynnag, maent hefyd yn tueddu i fod yn eithaf slei a hyd yn oed ychydig yn anghenus. Maent bob amser yn chwilio am anwyldeb a chwmni da. Felly, pan welwn gi bach yn crio, rydym yn tueddu i deimlo'r angen i'w helpu i deimlo'n well. Cadwch olwg ar y prif resymau pam mae eich ci bach yn crio a darganfyddwch ffyrdd i'w gysuro!

Beth all fod pan welwch gi bach yn crio?

Cyn i ni ddarganfod y prif resymau pam mae cŵn bach yn crio, mae angen i ni ddweud wrthych chi, fel babanod, y gall crio fod yn arferiad hollol normal. Mae yna sawl rheswm pam mae'ch anifail anwes yn crio. Felly, sawl gwaith, ni fydd yn rhaid i chi boeni cymaint â hynny.

Ond mae'n werth cadw llygad arno! Os yw'r ci bach yn crio llawer , y peth delfrydol yw ei gyfeirio at filfeddyg dibynadwy fel y gall asesu'r achos. Nawr, ie, gadewch i ni ddarganfod pam mae'r ci bach yn crio ?!

Addasu i'r cartref newydd

Mae'r broses o addasu i'r cartref newydd yn un o'r prif rhesymau y mae cŵn bach yn crio amdanynt. Pan fyddwn yn cymryd anifail anwes i fod yn rhan o'rein teulu, rydyn ni'n dangos realiti hollol wahanol i'r hyn roedd eich ffrind wedi arfer ag ef.

Felly gall y cyfnod newydd hwn ym mywyd eich anifail anwes fod ychydig yn fwy heriol. Gall amgylchedd newydd, pobl newydd, anifeiliaid newydd fel cymdeithion wneud i'r ci grio, naill ai oherwydd ofn, aflonyddwch neu ffactorau eraill. Mae addasu yn cymryd amser!

Ar goll y fam

Rydym yn gwybod cyn inni dderbyn anifail anwes gartref, ei bod yn hanfodol ei fod yn treulio misoedd cyntaf ei fywyd wrth ymyl ei fam ac, o bosibl, ochr yn ochr â ei frodyr a chwiorydd hefyd. Mae'n digwydd, pan fydd y gwahaniad hwn yn digwydd, y bydd y ci bach yn gweld yr amgylchedd yn rhyfedd ac yn gweld eisiau ei gyn-gymdeithion.

Gweld hefyd: Crio mochyn gini: beth sy'n ei achosi?

Yn nyddiau cyntaf yr addasiad, er enghraifft, gall y gri hiraeth hon fod ychydig yn fwy cyffredin, yn enwedig yn amser gwely. Ond peidiwch â phoeni! Y duedd yw i'r crio hwn leihau wrth i'r anifail anwes deimlo'n fwy diogel yn ei gartref newydd.

Ofn, newyn, syched...

Yn ogystal â'r achosion a grybwyllwyd uchod, mae'n bwysig i gofio bod gan yr anifeiliaid anwes eu hanghenion. Am y rheswm hwn, gall cri'r ci bach fod yn ffordd o ddangos i chi beth mae'n ei deimlo, boed yn newyn, syched, ofn, oerfel, poen ac yn y blaen.

Arsylwi ac ystyried ymddygiad eich anifail anwes i weld beth sy'n digwydd. yn mynd ymlaen. Y ddelfryd yw cynnig rhai opsiynau ar gyfermae'n gallu dangos i chi beth mae wir ei eisiau: dŵr, bwyd, lle cynnes i snuggle, ac ati.

Sut i ofalu am gi bach sy'n crio?

Mae dyfodiad ci bach newydd adref yn anhygoel! Wedi'r cyfan, maen nhw'n anifeiliaid ciwt sy'n caru bod o gwmpas. Fodd bynnag, gall y dyddiau cyntaf neu hyd yn oed y misoedd cyntaf fod ychydig yn anoddach. Mae'n werth cofio bod eich anifail anwes yn fabi sy'n dal i archwilio a dod i adnabod y byd o'i gwmpas.

Gweld hefyd: Crisialau wrin: beth allai fod?

Am y rheswm hwn, mae angen i chi fod yn amyneddgar i ddeall yr ymddygiadau a'r crio. Ond does dim angen poeni! Mae yna rai ffyrdd y gall eich helpu i ofalu am y ci bach yn ystod y broses hon.

Chwarae gyda'r anifail anwes yn ystod y dydd a chyn mynd i'r gwely, gadewch ddŵr ffres a bwyd gerllaw, cynigiwch wely iddo dreulio amser Yn y nos, gall gadael anifail neu degan wedi'i stwffio iddo glosio a chwtsio ag ef, er enghraifft, fod yn ffyrdd gwych o dawelu ci bach newydd-anedig sy'n crio llawer! Po fwyaf diogel a chariadus y mae'r anifeiliaid hyn yn ei deimlo, yr hawsaf fydd yr addasiad.

Os hyd yn oed ar ôl cynnig dŵr, bwyd, gwely, teganau ac opsiynau eraill, mae eich ci bach newydd-anedig anifail yn crio llawer , anfonwch ef at filfeddyg i wirio a yw'ch anifail anwes yn teimlo unrhyw fath o boen neu anghysur.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.