Cwningen bwyta moron? Atebwch hwn a chwestiynau eraill yma

Cwningen bwyta moron? Atebwch hwn a chwestiynau eraill yma
William Santos

Mae bron yn amhosibl meddwl am gwningen a pheidio â'i delweddu â moronen oren iawn wrth ei hochr. Wedi'r cyfan, mae pawb yn gwybod ei fod yn anifail barus iawn, ond am foronen mae'n slei yn barod.

Gweld hefyd: Ewyn gwyn chwydu cŵn: beth i'w wneud?

Fodd bynnag, mae'r syniad hwn mai moron yw hoff fwyd y llysysydd bach hwn wedi cael ei barhau am amser hir gan y animeiddiadau, a oedd ganddynt yr anifail fel un o'r cymeriadau.

Ond a yw'n wir bod y foronen yn wirioneddol fuddiol i ymborth ac iechyd y gwningen? I ddysgu mwy am y pwnc, dilynwch yr erthygl hon a fydd yn egluro'r pwnc hwn.

Y foronen yn neiet y gwningen

Gan fod cwningod yn anifeiliaid llysysol, gallant fwyta moron . Fodd bynnag, nid yw'r llysieuyn hwn yn cael ei argymell yn fawr, gan fod ganddo lefel uchel o siwgr i'r anifail. Yn ogystal â gallu effeithio ar ei berfeddion a'i iau, gall moron, os rhoddir gormodedd ohonynt, niweidio diet iachus yr anifail.

Am y rheswm hwn, dylid rhoi moron iddo mewn symiau bach ac o dro i dro . Os mai dyma'r brif ffynhonnell a'r unig ffynhonnell o fwyd i'r gwningen, byddwch yn ymwybodol y gall eich anifail anwes gyflwyno cymhlethdodau iechyd.

Gall ennill pwysau a phroblemau sy'n gysylltiedig â ffordd eisteddog o fyw effeithio ar eich anifail anwes hefyd os mai dim ond ei ddeiet sy'n cael ei baratoi. i fyny o foron. Am bob 100 go moron, mae 4.7 g o'i gyfansoddiad yn seiliedig ar siwgr . Mae hwn yn werth uchel i'r gwningen

Fodd bynnag, os dewiswch gynnig moron, hyd yn oed mewn symiau bach, byddwch yn ymwybodol bod yn well gan eich cwningen ddail y llysieuyn yn fwy. Yn ogystal, mae'r coesyn moron yn helpu i wneud ymarfer corff a chryfhau ei ddannedd.

Bwydydd eraill y dylai eich anifail anwes eu hosgoi

Er mwyn i'ch cwningen ddatblygu'n iach, mae yna bwydydd eraill na ddylai eu bwyta. Garlleg, winwns, tatws ac eggplant yw rhai o'r llysiau na ddylid byth eu rhoi i'ch anifail anwes. Mae'r bwydydd hyn yn gryf a gallant achosi anghysur.

Ni ddylai hadau a grawn fod yn rhan o ddeiet yr anifail oherwydd presenoldeb uchel dŵr yn eu cyfansoddiad. Os caiff y cynhyrchion hyn eu bwydo i'ch cwningen, gall ddatblygu dysentri.

Dylid osgoi carbohydradau a dylid cynnig ffrwythau melys iawn, fel bananas a soursop , mewn ffordd lai a rheoledig i y gwningen.

Peth arall y dylech roi sylw iddo gyda’ch cwningen yw cadw plant yn agos at eich anifail anwes, eu hatal rhag cynnig melysion neu fwydydd wedi’u prosesu i’ch anifail anwes.

Cofiwch, yn union fel bodau dynol, ni all cwningod ddim cael eu diet yn seiliedig ar un bwyd yn unig. Mae pryd sy'n cynnwys yr holl fitaminau, calsiwm a maetholion eraill yn bwysig i iechyd y gwningen.

Creu diet iach

Llawer mwy na moron, gall cwningod bwydo ar lysiau eraill. ond y maeMae'n bwysig nad ydych yn cynnig y bwydydd hyn ar ffurf wedi'u coginio, wedi'u rhewi, wedi llwydo neu wedi'u blasu . Dewiswch eu gweini'n naturiol.

Ni ddylid bwydo llysiau â lefel uchel o ddŵr i'r anifail yn rhy aml, oherwydd yn union fel hadau a grawn, gall y bwydydd hyn newid coluddyn y gwningen.

Pwynt pwysig arall wrth baratoi diet eich anifail anwes yw ei addasu i maint a phwysau naturiol y gwningen. Ar gyfer hyn, mae angen i chi ymgynghori â milfeddyg fel y gall eich helpu gyda'r dasg hon. Mae barn gweithiwr proffesiynol cymwys yn werth llawer mwy na mythau teledu a ffilm yn unig.

Ar gyfer hyn, argymhellir bod eich anifail anwes yn bwyta bwyd arbennig, gan ei helpu yn y broses o faethu'n dda. Dylai gwair fod ar gael i'r gwningen hefyd, gan ei fod yn helpu i lanhau'r organeb.

Ydych chi wedi gweld pa mor bwysig yw hi i amrywio diet eich cwningen fel ei bod yn datblygu'n iach? Gall cwningod a moron hyd yn oed fod yn giwt mewn cartwnau, ond oherwydd y swm uchel o siwgr sydd ynddynt, gall effeithio ar ddeiet eich anifail anwes.

Gweld hefyd: Allwch chi ddefnyddio KOthrine ar gi?

Mae'n dda cofio, yn wahanol i animeiddiadau, bod angen gofal arbennig ar eich anifail anwes. . Ar gyfer hyn, mae diet cytbwys, yn ogystal â'ch holl gariad a'ch sylw gydag ef yn hanfodol ar gyfer lles yr anifail. Ac yna, dywedwch wrthym pa fwydydd y mae eich cwningen yn eu hoffi fwyaf.

I ddysgu mwyam y gofal angenrheidiol i gwningod, cyrchwch ein cynnwys arall:

  • Beth am brynu cwningod ar ysgogiad
  • Cwningen anwes: sut i ofalu am yr anifail anwes
  • Mini cwningen: dysgu popeth am y ciwtness hwn
  • Faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw?
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.