Ydy cathod yn gallu yfed llaeth? Darganfyddwch nawr!

Ydy cathod yn gallu yfed llaeth? Darganfyddwch nawr!
William Santos

Mae’n gyffredin iawn meddwl bod cathod yn gallu yfed llaeth . Wedi'r cyfan, hyd yn oed mewn ffilmiau a lluniadau, mae bwyd fel arfer yn gysylltiedig â felines domestig. Dyna pam rydyn ni wedi cael y ddelwedd hon ers pan oedden ni'n blant, iawn?!

Fodd bynnag, er gwaethaf y ddelwedd o'r gath fach a'i phowlen o laeth yn nychymyg llawer o bobl, a yw yfed yn dda i'r anifeiliaid anwes hyn? Dewch i ni wirio!

A all cathod yfed llaeth ai peidio?

Yr ateb yw: mae'n dibynnu! Mae cathod yn famaliaid ac, fel cŵn bach, yn bwydo ar laeth yn unig. Fodd bynnag, pan fyddant yn tyfu ac yn dod yn oedolion, gall yfed llaeth ddod yn beryglus. Ond ymdawelwch! Fe ddywedwn ni pam wrthych mewn eiliad!

Gall cathod yfed llaeth cath heb unrhyw risg. Mae gan laeth cathod sy'n llaetha fformiwleiddiad gwahaniaethol ac mae'n darparu'r holl faetholion angenrheidiol i gathod bach dyfu'n gryf ac yn iach.

Ond a all gath yfed llaeth ar ôl dod yn oedolyn?

>Yn naturiol, dim ond yn ystod misoedd cyntaf ei bywyd y mae'r gath yn yfed llaeth. Dim ond os bydd dyn yn ei gynnig y bydd cath oedolyn yn yfed llaeth. Ac yn hynny o beth mae'r broblem: rydym fel arfer bodau dynol yn bwyta llaeth buwch. Felly, rydyn ni'n ei gynnig i'r anifail anwes.

Gweld hefyd: Cnofilod yw cwningen? cael gwybod nawr

A all y gath yfed llaeth buwch ? Yr ateb yw na!

Peidiwch â rhoi llaeth buwch i gathod

Fel gyda ni, mae system dreulio'r gath hefyd yn dioddefnewidiadau gydol oes. Hynny yw, yn union fel oedolion, mae gan gathod llawndwf hefyd lai o ensymau lactas yn eu cyrff.

Mae'r ensymau hyn yn gyfrifol am dreulio lactos, carbohydrad sy'n bresennol mewn llaeth sy'n dod o anifeiliaid. Gyda llai o ensymau lactos, mae cathod yn mynd yn anoddefiad i lactos.

Am y rheswm hwn, gall cathod yfed llaeth, ond gallant hefyd achosi nifer o symptomau annymunol, megis chwydu, colig, dolur rhydd a phoen stumog.

<9 A all y gath yfed dim llaeth lactos?

Ni argymhellir rhoi unrhyw fwyd at ddefnydd dynol i gŵn a chathod. Os yw'r tiwtor yn dewis bwyd naturiol, mae'n bwysig dilyn i fyny gyda milfeddyg sy'n arbenigo mewn maetheg.

A all y gath fach yfed llaeth?

Mewn rhai sefyllfaoedd achosion, ni all y fam gath fwydo ei babanod. Yn yr achosion hyn, a all gath fach yfed llaeth buwch?

Ni all cathod bach yfed llaeth buwch oherwydd nid yw'n darparu'r holl faetholion angenrheidiol ar gyfer eu datblygiad. Yn ogystal, mae ei gyfansoddiad yn wahanol, a gall hyd yn oed niweidio anifeiliaid.

Gweld hefyd: Rooter: beth ydyw, manteision a sut i ddefnyddio'r gwrtaith cytbwys hwn

Datblygwyd fformiwlâu yn arbennig i fwydo cathod bach nad oes ganddynt fynediad at laeth y fam. Maent yn darparu maeth cyflawn i gathod bach sydd wedi'u gwrthod gan y fenyw, pan nad oes gan y fam ddigon o laeth neu pan fo'r torllwyth yn rhy fawr ac yn rhy fawr.angenrheidiol i ychwanegu at ddeiet rhai o'r cathod bach.

A all Cathod yfed llaeth gwanedig?

Os byddwch yn dod o hyd i gath fach neu hyd yn oed oedolyn, peidiwch â' t cynnig llaeth, nid hyd yn oed gwanhau. Yn yr achosion hyn, yr argymhelliad yw prynu sachet o fwyd gwlyb a'i fwydo i'r anifail anwes.

Os nad oes gan y gath fach ddannedd eto ar gyfer bwyd solet, mae angen defnyddio'r fformiwlâu a grybwyllir uchod. Maent yn hawdd i'w paratoi a gallwch eu cynnig mewn poteli neu chwistrellau heb nodwydd.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.