Ydy cŵn yn gallu bwyta guava? Dewch o hyd iddo!

Ydy cŵn yn gallu bwyta guava? Dewch o hyd iddo!
William Santos

Yn flasus ac yn llawn fitaminau, mae guava yn ffrwyth poblogaidd iawn ymhlith bodau dynol. Ond er ei fod yn iach iawn, nid yw bwyd bob amser yn ddelfrydol ar gyfer ein hanifeiliaid anwes. Gan gynnwys, mae hyn yn amheuaeth gyson ym meddyliau tiwtoriaid: a all cŵn fwyta guava?

Mae'n wir bod cŵn wrth eu bodd â danteithion, boed yn gig, cig moch, cyw iâr, neu unrhyw flas gwahanol arall a fydd yn gwneud eich ffrind anifail yn hapus. Ond a all ffrwythau fod yn fyrbryd? Ydy guava yn ddrwg i'r ci? Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod!

Gweld hefyd: Splenomegaly mewn cŵn: gwybod y clefyd

Bwydo’r ci’n gywir

Yn gyntaf oll, mae’n bwysig iawn cynnal diet cytbwys i’ch ffrind. Ni fydd byrbryd neu'i gilydd yn gwneud unrhyw niwed, ond mewn symiau mawr, yn ogystal â pheidio â diwallu anghenion y fitaminau a'r maetholion sydd eu hangen ar y ci, bydd yn dal i fod yn newynog. Felly peidiwch â masnachu bwyd am fyrbrydau!

Sy’n dod â ni at ein cwestiwn nesaf…

A all cŵn fwyta guava?

Yn groes i’r hyn mae’n ymddangos, nid yw hwn yn ateb syml. Mae Guava yn ffrwyth sy'n anodd ei fwyta hyd yn oed gan fodau dynol, oherwydd ei holl nodweddion arbennig, gan gynnwys yr hadau di-rif – a bach – sydd ynddo.

Er nad yw'n wenwynig i gŵn bach, dylid bwyta guava Guava bod yn gymedrol. Fel arall, gall y ffrwyth achosi anghysur berfeddol yn eich ffrind. Felly, gwarcheidwad, nid yw guavaargymhellir.

Fodd bynnag, nid yw wedi'i wahardd ychwaith, iawn? Hynny yw, wrth gynnig guava i'r ci, cymerwch rai rhagofalon.

Sut i roi guava i'ch ci?

Gellir defnyddio guava fel byrbryd, ond byth fel pryd o fwyd, gan nad oes ganddo bopeth a byddai angen bwyd ci da.Gallwch gynnig i'ch ci. Ond os cymerwch y rhagofalon angenrheidiol, gallwch chi roi'r ffrwyth iddo heb unrhyw broblemau.

Pliciwch y guava. Er gwaethaf cael llawer o fitaminau, nid yw arbenigwyr yn argymell cynnig y rhisgl i anifeiliaid anwes, er mwyn osgoi tagu a llyncu plaladdwyr posibl, a allai eich niweidio yn ddiweddarach.

Torrwch y ffrwyth yn ddarnau, gan offrymu dognau bychain, fesul ychydig, i'r ci. Peidiwch byth â rhoi mwy nag un, a mesurwch y swm yn ôl maint eich ffrind blewog.

Gweld hefyd: Ci heb wallt: cwrdd â 5 brid

Ydych chi wedi meddwl am newid y byrbryd, gan roi'r guava ar ffurf popsicle? Curwch y ffrwythau gyda dŵr mewn cymysgydd a'i roi mewn mowldiau, gan fynd ag ef i'r rhewgell am ychydig oriau.

Ymgynghorwch â milfeddyg bob amser

Yn ogystal â yn dilyn yr awgrymiadau hyn, mae'n hynod bwysig cofio y dylech ymgynghori â milfeddyg cyn newid diet eich anifail anwes yn sylweddol. Felly, ewch â'r mater hwn i ymweliad nesaf eich anifail anwes â'r arbenigwr, a deallwch sut i gyflwyno'r bwyd ym mywyd beunyddiol y ci bach.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.