Ydy cwningen yn gallu bwyta oren?

Ydy cwningen yn gallu bwyta oren?
William Santos

Mae angen i bob perchennog fod yn ymwybodol o lesiant ei anifail anwes. Yn achos cwningod, nid yw'n wahanol. Bwyd yw un o'r pwyntiau pwysicaf ar gyfer trefn y anifail anwes ac mae pryder mawr ynghylch y ffrwythau a ganiateir. Os ydych chi eisiau gwybod a yw cwningod yn gallu bwyta orennau , yr ateb yw ydy, ond yn gymedrol. anifeiliaid. Ac mae yna gyfyngiadau na ellir eu hosgoi, hynny yw, maent wedi'u gwahardd mewn gwirionedd oherwydd eu bod yn achosi risgiau iechyd mawr oherwydd alergeddau a chlefydau eraill a all godi. Gall eich cwningen fwyta oren a ffrwythau eraill cyn belled â'i bod yn ufuddhau i rai rheolau.

A all cwningen fwyta oren a pha ffrwythau eraill?

Yn gyntaf oll, mae'n Mae'n bwysig nodi y gall cwningod fwyta orennau ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn hoff iawn o'r ffrwyth hwn. Yn yr un modd â mefus a watermelons, mae'r anifail anwes yn cael ei ddenu at y bwyd hwn, a all fod yn rhan o'i ddeiet arferol. Ond mae'n dda osgowch weini'r oren yn ddyddiol i'r anifail anwes , oherwydd ei asidedd.

Gall eich cwningen fwyta oren a ffrwythau eraill fel afal, mango, papaia a phîn-afal . Ar y llaw arall, dylech osgoi cynnig ffigys, eirin a bananas i'r gwningen , gan y gall y bwydydd hyn niweidio system gastroberfeddol yr anifail bach.

Mae hefyd yn hanfodolnodwch na ddylai ffrwyth byth fod yn brif bryd anifeiliaid . Gall y gwningen fwyta orennau a ffrwythau eraill a nodir, ond rhaid eu gweini fel byrbrydau neu atchwanegiadau.

Bydd milfeddyg y gallwch chi ymddiried ynddo yn gallu rhagnodi'r diet delfrydol ar gyfer eich cwningen. Fel hyn, bydd gan eich ffrind bach yr holl broteinau angenrheidiol bob dydd.

Gweld hefyd: Alamanda: Darganfyddwch y planhigyn arbennig hwn

Ceisiwch arweiniad gweithiwr proffesiynol bob amser

Mae angen nodi hefyd y gall eich cwningen bwyta oren, ond dim ond gweithiwr proffesiynol priodol ddylai ryddhau bwyta'r ffrwyth hwn ar gyfer yr anifail anwes.

Yn gyffredinol, mae cŵn bach fel arfer yn bwyta'r bwyd heb broblemau, ond gall rhai categorïau o gwningod ddioddef o alergeddau a chochni ar y corff oherwydd cynnwys sitrws y ffrwyth .

Y peth gorau i'w wneud yw ymgynghori â milfeddyg i ddarganfod a all eich cwningen fwyta oren heb gyfyngiadau. Mae'r ffrwyth yn ffynhonnell wych o fitaminau a all gryfhau system imiwnedd a chylchrediad y gwaed eich anifail anwes . Fodd bynnag, mae cynnig bwydydd heb wybod a ydynt yn addas i'r anifail anwes yn agwedd hynod niweidiol.

Mae'n werth nodi y gallwch chi gymysgu'r oren gyda bwydydd eraill a weinir ym mhrydau'r gwningen, megis porthiant. Gyda hyn, rydych chi'n ei atal rhag mynd yn 'gaeth' i'r ffrwyth.

Gweld hefyd: Crisialau wrin: beth allai fod?

Mae hefyd yn dderbyniol diferu diferion o sudd oren ar fwydydd eraill a gynigir i'r anifail anwes. Ond dim gor-ddweud, iawn?Felly, nid yw'r blas yn mynd yn gryfach na'r prif fwyd. Y ffordd honno, rydych chi'n darparu pryd blasus ac yn dal i gadw iechyd eich ffrind bach yn gyfoes !

Os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon o Flog Cobasi, efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd yn y pynciau isod . Darllenwch fwy ac edrychwch ar yr awgrymiadau gorau ar gyfer gofalu am iechyd eich anifail anwes:

  • Anifeiliaid domestig: dysgwch am 5 brid a’u nodweddion
  • Beth am brynu cwningod ar ysgogiad
  • Cwningod ciwt: Dewch i gwrdd â'r bridiau mwyaf ciwt yn y byd!
  • Gwair i gwningod: beth ydyw a'i bwysigrwydd wrth fwydo anifeiliaid anwes
  • Cwningen anwes: cyngor ar rywogaethau a gofal
Darllenwch fwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.