Ydy cŵn yn gallu bwyta mangos? Ydw neu nac ydw?

Ydy cŵn yn gallu bwyta mangos? Ydw neu nac ydw?
William Santos

Gall cŵn fwyta mangos, ie, ond mae angen i chi gymryd rhai rhagofalon syml wrth gynnig y ffrwythau blasus hwn i'ch ffrind gorau blewog. Yn ogystal â bod yn felys, yn gyfoethog mewn ffibr ac yn llawn fitaminau sy'n dda iawn i iechyd eich anifail anwes, gall mango fod yn opsiwn ardderchog ar gyfer byrbryd naturiol. Hynny yw, gallwch chi bob yn ail gynnig y ffrwythau gyda chynnig cwcis a ffyn.

Arhoswch gyda ni tra'n darllen yr erthygl hon i ddysgu mwy amdano! Fel hyn byddwch chi'n deall yn well y rhagofalon y mae angen i chi eu cymryd wrth gynnig ffrwythau i gŵn.

Mangoes ar gyfer cŵn: allwch chi neu na allwch chi bob dydd?

Na Mae'n wir bod mangos yn ddrwg i gŵn, ond mae'n rhaid i unrhyw gynnwys bwydydd naturiol yn neiet yr anifail anwes gael ei arwain gan y milfeddyg. Mae hyn oherwydd bod yn rhaid i nifer ac amlder y cynigion fod yn ofalus, yn ogystal â gwirio nad oes gan yr anifail anwes alergedd.

I wirio hyn, rhaid i chi gynnig darn bach o mango i'ch anifail anwes a Gwyliwch ef yn ofalus i nodi unrhyw newidiadau yn ei ymddygiad. Mewn achosion o alergedd, gall yr anifail anwes brofi symptomau fel dolur rhydd, chwydu, anghysur yn yr abdomen a chosi. Os bydd hyn yn digwydd, ewch i weld milfeddyg cyn gynted â phosibl.

Os nad oes gan eich anifail anwes alergedd i fangoau, gall ei fwynhau gyda thawelwch meddwl, ond nid yw'n ddelfrydol iddo fwyta'r un ffrwyth bob dydd.Ceisiwch newid gyda bwydydd eraill i gadw corff eich anifail anwes yn gytbwys.

Gofal Mango

Y gofal cyntaf i'w gymryd gydag unrhyw fwyd naturiol a gynigir i gŵn yw hylendid. Mae glanhau'r croen cyn torri'r ffrwythau, yn ogystal â thynnu'r pydew, yn gamau allweddol i atal damweiniau a gagio yn eich anifail anwes.

Ac, wrth siarad am byllau, mae pyllau mango yn peri risg mawr i gŵn . Mae ganddo'r siâp perffaith i lithro i geg y ci a mynd yn sownd yn y gwddf, gan fygu'r anifail anwes. Felly peidiwch â chynnig y ffrwyth cyfan i'r blew, neu gadewch iddo gnoi'r lwmp.

Gweld hefyd: Ydy cwningod yn gallu bwyta bresych? Gwybod a yw'r bwyd yn ddrwg i'r anifail ai peidio

Gall cŵn fwyta croen mango?

Na! Felly, pliciwch y ffrwyth cyn ei roi i'ch ci. Mae croen y mango yn anodd ei dreulio a gall achosi nifer o broblemau i'r ci, o ddolur rhydd a chwydu i rwystr yn y berfedd. Peidiwch â mentro!

A all ci fwyta mango anaeddfed?

Rhaid i unrhyw gynnig o fwyd naturiol i gŵn gael ei wneud gyda ffrwythau, llysiau neu lysiau sy'n aeddfed ac yn addas i'w bwyta. Gall rhoi mango gwyrdd i'r ci adael yr anifail anwes â stumog drom ac achosi anghysur, felly peidiwch â'i fentro.

Torrwch y ffrwyth yn ddarnau mân

Mae'r ci yn bwyta'r mango yn well yn ddarnau mân, oherwydd fel hyn nid yw'r ffrwyth yn peri risg o dagu. Cofiwch fod yRhaid addasu cyfran y maint yn ôl maint yr anifail anwes: gall Shih Tzu fwyta mangoes mewn darnau llai na Bugail Almaeneg, er enghraifft.

Hefyd, osgoi gadael sbarion bwyd yn y peiriant bwydo, er mwyn atal ymddangosiad pryfed annymunol ac i frwydro yn erbyn bacteria a ffyngau sy'n manteisio ar y senario hwn i amlhau.

Darparwch ddognau bach – gochelwch rhag gorfwyta

Bydd y swm delfrydol o fyrbrydau naturiol y dydd yn dibynnu ar oedran, maint a chyflwr iechyd cyffredinol yr anifail. Fodd bynnag, yn gyffredinol, ni ddylai'r tiwtor gynnig unrhyw fath o fyrbryd mor fawr fel ei fod yn peryglu diddordeb yr anifail anwes yn y prif fwyd, sef y porthiant.

Gyda llaw, ar gyfer cŵn sy'n bwyta bwyd bob dydd, nid oes angen ychwanegu at fwyd naturiol, gan fod yr holl gynhwysion sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygiad da'r anifail anwes eisoes wedi'u gwarantu. Mae manteision bwydydd naturiol yn eraill, fel ffibr, er enghraifft.

Brwsiwch ddannedd eich anifail anwes – mae iechyd y geg yn allweddol

Mae gan rai mathau o fango lint a all fynd yn sownd yn nannedd eich ci hyd yn oed pan gaiff y ffrwyth ei dorri'n ddarnau bach. Felly, mae brwsio dannedd yr anifail anwes ar ôl bwyta'r ffrwythau yn hanfodol, gan gynnwys tynnu darnau bach sy'n mynd yn sownd yn y dannedd yn y pen draw.

Gweld hefyd: Canser y fron mewn cŵn: gwybod y symptomau, triniaeth a sut i atal

Fodd bynnag, nid yw'r gofal hwn yn gwneud hynnywedi'i gyfyngu i fwyta mango: rhaid brwsio dannedd yr anifail anwes bob dydd gyda phast dannedd a brwsh sy'n briodol i faint yr anifail.

Manteision mango i gŵn

Mae Mango yn cynnig cyfres o manteision a all helpu'r broses dreulio cŵn yn fawr a chyfrannu at gadw eu horganeb yn gytbwys, yn gryf ac â'r datblygiad gorau posibl.

Dyma rai ohonyn nhw:

  • Fitamin A: yn dda i'r llygaid;
  • Fitaminau'r cymhlyg B: mae ganddyn nhw swyddogaethau gwrthocsidiol ac maen nhw'n cryfhau'r system nerfol ;
  • fitamin E: mae ganddo swyddogaeth gwrthocsidiol, sy'n amddiffyn rhag clefydau amrywiol;
  • fitamin K: yn metaboleiddio proteinau ac yn helpu i geulo gwaed;
  • ffibrau: helpu i gadw'r system dreulio gweithio'n dda.
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.