Ydy cŵn yn gallu bwyta olewydd? Darganfyddwch yma!

Ydy cŵn yn gallu bwyta olewydd? Darganfyddwch yma!
William Santos

Mae olewydd yn fwydydd dadleuol iawn ymhlith bodau dynol. Mae yna bobl sy'n ei garu ac mae yna bobl sy'n ei gasáu. Gyda blas ac arogl nodweddiadol iawn, mae'r olewydd yn codi llawer o gwestiynau o ran bwydo cŵn. Felly, a all cŵn fwyta olewydd?

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu cymryd Plasil? ei ddarganfod

Er ei fod yn flas hynod flasus a maethlon hyd yn oed i fodau dynol, mae bwydo olewydd i gŵn yn dibynnu llawer ar sut maen nhw'n cael eu cynnig i'r anifail. Felly fe ddaethon ni â rhywfaint o wybodaeth bwysig yma y mae angen i chi ei gwybod cyn rhoi olewydd i'ch ci.

Wedi'r cyfan, a all ci fwyta olewydd?

Gall ci hyd yn oed fwyta olewydd, cyn belled nad ydynt wedi'u piclo neu nad ydynt wedi'u sesno o'r blaen i'w bwyta. Pan gaiff ei weini fel hyn, mae ganddyn nhw symiau uchel iawn o sodiwm. A gall sodiwm, pan fo gormodedd yn organeb y ci, fod yn niweidiol, gan arwain at ddadhydradu difrifol.

Mae ci angen tua 10 mg o sodiwm bob dydd i gadw maint y mwyn hwn yn gytbwys yn ei gorff. Dim ond un olewydd tun sy'n cynnwys tua 24 mg o sodiwm. Felly, argymhellir atal y ci rhag bwyta'r olewydd os yw'n dod o ganio neu wedi'i sesno.

Fodd bynnag, os daw'r olewydd yn syth o'r goeden neu allan o ganio, nid oesgwrtharwyddion. Gall y ci fwyta olewydd cyn belled â'u bod yn dal yn eu cyflwr naturiol a heb lawer o sodiwm. Ond dylid nodi, er y gall y ci fwyta olewydd, nid yw'r ffrwyth hwn yn dod â llawer o fuddion unigryw. Gellir dod o hyd i fanteision olewydd mewn bwydydd eraill sy'n fwy addas ar gyfer cŵn, fel bwyd cŵn a byrbrydau.

Felly os mai'ch cwestiwn yw a yw olewydd yn dda i gŵn, yr ateb yw na. Nid yw hi'n fwyd a fydd yn gwneud gwahaniaethau mawr i ddeiet eich ci.

Gofalwch wrth roi olewydd i'ch ci

Os penderfynwch gynnig olewydd i'ch ci, gwnewch yn siŵr y bydd yn cael ei dyllu. Mae hynny oherwydd bod y lwmp yn gallu torri dant yr anifail anwes pan fydd yn ceisio ei frathu. Hefyd, gall olewydd tyllu achosi cŵn bach i dagu wrth geisio llyncu.

Rhagofal pwysig arall wrth roi olewydd i'ch ci yw, yn achos olewydd wedi'u stwffio, gwirio pa gynhwysion sydd yn y stwffin. Mae cymeriant o olewydd wedi'i stwffio â chaws glas, garlleg neu winwnsyn yn wrthgymeradwy, gan y gallant niweidio'ch iechyd ac arwain at wenwyno.

Bwytaodd fy nghi olewydd tun neu briw olewydd, beth nawr?

Os bydd hyn yn digwydd, yr argymhelliad yw mynd ag ef at y milfeddyg fel ei fod yn gallu derbyn y driniaeth briodol, heb y niwed hwneich iechyd. Mewn gwirionedd, i gael cymorth mwy pendant, mae bob amser yn bwysig ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cyn ychwanegu bwydydd newydd at fwydlen y ci.

Gweld hefyd: Cath yn tisian gwaed? Gwybod beth i'w wneud ar yr adeg hon

Yn fyr, gall y ci hyd yn oed fwyta olewydd, ond nid dyma'r bwyd mwyaf addas. Bwyd ci yw'r gorau a'r mwyaf addas bob amser oherwydd mae ganddo bob math o faetholion a fitaminau sydd eu hangen ar eich ci. Yn ogystal, mae'n cyflawni'r teimlad o syrffed bwyd pan gaiff ei gynnig yn y swm cywir ac yn ôl pob maint.

Y dyddiau hyn, mae yna ddognau penodol ar gyfer pob brid o gi, ac mae hyd yn oed ddognau gwlyb y gall eich anifail anwes eu gwerthfawrogi'n fawr. Pan fyddwch chi eisiau mynd allan o'r drefn o fwydo'ch ci, opsiwn da yw cynnig byrbrydau.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.